برآوردکشش های تقاضای مسافر و بار در راه آهن جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدة اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

اطلاع از کشش تقاضا ،علاوه بر این که قدرت تصمیم‌گیری و انتخاب عرضه‌کنندگان خدمات را افزایش می‌دهد، می‌تواند قدرت و توان انعطاف عرضه‌کننده (از جمله عرضه‌کننده خدمات ریلی) درمقابل تأمین‌کنندگان مواد اولیه را نیز مشخص ‌کند. اگر سازمان راه آهن از اثر هر یک از عوامل مؤثر بر تقاضای خدمات نهایی ریلی و کشش آنها اطلاع داشته باشد، زمینه‌های مناسب تری را برای تصمیم‌گیری درباره عرضه زیربنا و نیز تعیین قیمت دسترسی، دراختیار خواهد داشت. در این مقاله با مروری بر مطالعات انجام شده در باره کششهای تقاضای بار ومسافر در کشورهای مختلف، مدلهای گوناگونی برای تقاضای حمل و نقل ریلی در ایران تخمین زده شده است. تقاضای بار ومسافر در این مدلها، تابعی از قیمت، قیمت شیوه های حمل ونقل جانشین، جمعیت، مقدار تولید (براساس ارزش افزوده)، ارزش افزوده بخشی، فاصله و نظیر آنها است. مقادیر کشش برآوردشده با مطالعات مشابه تا حد زیادی سازگار است و حاکی از بی کشش بودن (نداشتن حساسیت مقدار به قیمت) تقاضای مسافرت با راه آهن به صورت تابعی از کرایه، فاصله، جمعیت و جایگزینی آن با سفر جاده ای (با اتوبوس) است. همچنین تقاضای حمل بار با راه آهن به صورت تابعی از فاصله بی کشش است. به عبارت دیگر، با تغییرات فاصله، مقدار تقاضا برای حمل بار تقریبا ثابت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Demand Elasticities of Passenger and Cargo in I.R.I. Railways

نویسندگان [English]

  • <P>M. Ezzati 1
  • L. Agheli Kohnehshahri 2
1 Department of Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Department of Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran</P>
چکیده [English]

Informing of demand elasticity not only increases the decision-making and selection power of service providers but also addresses the ability of supplier flexibility (including rail service supplier) vis-à-vis material providers. If Railway organization has information on the effect of main factors in the final rail service demand and their elasticities, it will have proper contexts of decision-making about infrastructure and access pricing. In this paper, it is tried to review the studies on passenger and cargo demand elasticities in different countries and estimate various models for rail transport demand. In these models, passenger and cargo demand are functions of price (fare), the price of alternative mode of transport, population, production volume and sectoral value-added and so on. The estimated elasticity values are compatible with similar studies to high extent. They indicate inelastic (non-sensitivity of quantity to price) rail travel demand with respect to fare, distance and population and substitutability with bus travel. Also, the demand for cargo transit by train is inelastic to distance. In other words, the demanded quantity of cargo is almost constant with relative to distance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • demand elasticity
  • fare
  • railway
  • Cargo
  • passenger