بررسی تاثیر میزان سیلیس و آلومین موجود در مواد افزودنی بر روند تثبیت ماسه‌های روان

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مناطق وسیعی از کشور ایران، شامل دشتهای ماسه روان است که همه ساله حرکت این ماسه‌ها، علاوه بر عوارض اجتماعی و بهداشتی که برای حاشیه نشینان این بستر‌ها ایجاد می کند، خسارات مالی جبران ناپذیری نیز برای مسیر‌های راه و راه‌آهن موجود و در معرض حرکت این ماسه‌ها به بار می‌آورد. درحال حاضر سطح بیابانها ، کویرها و شنزارهای کشور 34 میلیون هکتار و مراتع فقیر کویری 16 میلیون هکتار بر آورد می شود که از این مقدار 12 میلیون هکتار سطح شنزارهای کشور بوده که 5 میلیون هکتار آن ماسه ها و شنهای روان و فعال اند . بنابراین با سطح وسیعی از این بسترها مواجه هستیم که به‌ناچار در پروژه‌های راه سازی با آنها برخورد می‌کنیم و باید تمهیدات مناسبی برای مقابله با آن اندیشیده شود. در این تحقیق سعی شده که با بکارگیری دو نوع پوزولان با درصدهای سیلیس و آلومین متفاوت، اثر تثبیتی این عناصر را بر خاکهای آزمایشی مورد بررسی قرار دهیم تا تاثیر هر یک از این عناصر بر مقدار مقاومت نهایی و زمان عمل آوری مفید جهت کسب مقاومت در این نوع خاکها مشخص شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the Effect of Silica and Alumina Content in Additives on Stabilization Trend of Quicksand

نویسندگان [English]

  • <P>A. Hassani 1
  • M. Salehi 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 MSc. Student, Department of Civil Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

There are vast planes of quicksand in Iran that create many financial losses for the road and railroad projects implemented in these areas, as well as social and hygienic problems for the residents of these areas. Presently the surface area of deserted and sandy planes in the country is estimated as 34 MH and the deserted areas as 16 MH, amongst which 12 MH is the sandy areas and 5 MH of these areas is the place of quicksand. We are therefore confronted with vast sandy areas that result difficulties in construction of roads and railroads. In this research two types of pozzolanas with different silica and alumina contents have been used in stabilization process of sandy soils and the effect of silica and alumina on the ultimate compressive strength and curing time required for strength gain have been studied and the results are concluded in the paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quicksand
  • Stabilization
  • additives
  • pozzolanas
  • Silica fume
  • Alumina