ارزیابی و پردازش تابع احتمال توزیع تأخیر در تقاطع های چراغدار

نویسندگان

1 ‌ استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

مطالعات انجام شده در مورد تأخیر وسایل نقلیه در تقاطع های چراغدار،‌ اکثراً به برآورد میانگین تأخیر می‌پردازند، ولی حجم مطالعات در مورد تغییرات و توزیع تأخیر بسیار کمتر است. توجه نکردن به این موضوع تأثیر قابل توجهی بر دقت در محاسبه زمان سفر در کمانها دارد.در این تحقیق با استفاده از داده‌های بدست آمده از آمار تأخیر که به روش «زمان سفر» در 3 تقاطع چراغدار با زمانبندی ثابت در شهر تهران انجام گرفته، مدلی برای تابع احتمال توزیع تأخیر در تقاطعهای چراغدار پیشنهاد شده است.برای این منظور بهترین تابع توزیع به وسیله نرم‌افزار Arena به داده‌های جمع‌آوری شده برازش شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تابع توزیع «ویبول» منجربه خطای کمتری از بقیه توابع می‌شود. دو پارامتر این تابع نیز به وسیله «میانگین داده‌ها» و «نسبت طول چرخه به طول سبز» تقریب زده شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Probability Distribution Function of Delay at Signalized Intersections

نویسندگان [English]

  • <P>H. Nassiri 1
  • R. Mohagheghzadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
2 Graduate, Department of Civil Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Accurate estimation of delay is difficult because of the randomness of traffic flow and large number of factors affecting intersection capacity. Existing delay models provide only approximated point of estimates of signalized intersections. Identification and evaluation of probability distribution of delay can be beneficial in understanding the nature of its variability at signalized intersections. In this study travel time delay data at three per-timed signalized intersections in Tehran, Iran were evaluated. The main purpose of this research is to present a delay distribution prediction model based on the data collected at some signalized intersections in Tehran. For this purpose the following steps have been taken:
1. Literature reviews on queuing theory and existing delay models, well as well as theoretical support for the study.2. Sampling and data collection regarding delay of vehicles in some fixed time signalized intersections in Tehran.3. Determination of delay distribution functions by existing vehicles delays values obtained from the data. For this purpose the frequency of delays (data) in various intervals was calculated and then, based on the obtained histogram of the data, a few distribution functions (i.e. Weibull, Gamma, Beta, Normal, Erlong, Triangular, Exponential and Uniform) were fitted to this data and consequently the best delay distribution function was obtained.4. Presentation of a model for predicting the delay time in some signalized intersections in Tehran.
Hence, delay probability distribution functions were developed for each signalized intersection using Arena simulation software. Results of simulation show that Weibull distribution function provided better fits for delay data at all three intersections. The two parameters of this distribution were estimated by "average delay" and "g/c" ratio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intersections
  • signalized
  • delay
  • Distribution