بررسی و تحلیل ارتباط بین عوامل موثر بر توسعه پایدار شبکه توزیع سوخت: مورد مطالعه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده مدیریت و حسابداری

چکیده

چکیده:
در دنیای رقابتی امروز، بقای هر سازمانی مستلزم توجه ویژه به ابعاد مختلف پایداری و توسعه آن است. توسعه پایدار، راهبردی جامع‌نگر در تامین نیازهای کنونی و اساسی است، به طوری که با در نظر گرفتن همه جانبه الگوهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، بتواند تامین نیازهای نسل های آتی را تضمین کند. دستیابی به پایداری مستلزم اتخاذ تصمیمات صحیح مدیران ارشد سازمان است. در راستای تحقق این مهم، تصمیم گیری مبتنی بر شناخت دقیق‌تر عوامل موثر پایداری ضروری است. این مقاله درصدد است با ارائه تکنیکی جهت بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار، به شناخت دقیق عوامل موثر و تعامل بین آنها بر شبکه حمل و نقل جاده‌ای سوخت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران جهت دستیابی به توسعه پایدار بپردازد. در این تکنیک از رویکرد تلفیقی دو روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)و دیمتل فازی (FDEMATEL) استفاده شده است. بر اساس تلفیق نتایج دو روش، ماهیت، اهمیت و اولویت عوامل موثر بر پایداری مشخص گردید. از میان 10 عامل مؤثر بر پایداری شبکه توزیع سوخت، برند شرکت و کیفیت سوخت از اهمیت بسیار کمی بر پایداری برخوردار بوده و از دایره عوامل تاثیرگذار خارج شدند. در ضمن با توجه به مشخص نمودن ضریب تاثیرگذاری هریک از عوامل و سطح بندی آنها، ارتباط عوامل و شدت این ارتباطات مشخص و امکان تصمیم گیری صحیح تر برای مدیران ارشد سازمان جهت توسعه پایدار فراهم گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation and presentation of relationship between improved and sustainable treatment of quality distribution network: Case Study of National Iranian Oil Products Distribution Company

نویسندگان [English]

  • somayeh Ghezavat
  • Behrooz Dori Nokoorani
  • Mostafa Zandieh
  • Masoud Rabieh
Shahid Beheshti University - Faculty of Management and Accounting
چکیده [English]

Summary:
In today's competitive world, the survival of any organization requires special attention to various dimensions of sustainability and its development. Sustainable development is a comprehensive strategy to meet the needs of current and future generations according to economic, social and environmental considerations. Achieving sustainability requires making the right decisions for the organization's senior managers. In this regard, decision-making based on more accurate understanding of the factors affecting sustainability is essential. This article intends to provide a technique for evaluating the factors affecting sustainable development, to accurately identify the factors affecting sustainability and the interaction between them in the fuel transportation system of the National Iranian Petroleum Products Distribution Company. In this technique, the combined approach of two methods of interpretive structural modeling (ISM) and fuzzy DEMATEL (FDEMATEL) has been used. Based on the combination of the results of these two methods, the nature, importance and priority of the factors affecting sustainability were determined. Among the 10 factors affecting sustainability of the fuel distribution system, the company brand and fuel quality had very little effect on sustainability and were eliminated. In addition, by determining the impact factor of factors and their leveling, the relationship between factors and the intensity of these relationships was determined and for sustainable development, the possibility of more accurate decision-making of senior managers of the organization was provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Sustainable Development
  • Transport
  • Fuzzy DEMATEL
  • Road Fuel Distribution Network
  • Interpretive Structural Modeling