مدل‌سازی شدت تصادفات موتورسیکلت در شهر تهران

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی و دانشجوی دکترای مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل دانشکده عمران،

4 تهران، ایران

چکیده

در این مقاله نتایج کاربرد اطلاعات گرد‌آوری شده درمورد وقوع تصادفات موتورسیکلت در شهر تهران با هدف دستیابی به مدلی که قادر به پیش‌بینی شدت تصادفات مزبور باشد ارایه شده است. روش مدل‌سازی مورد استفاده در این تحقیق، روش رگرسیون لاجستیک و یا جایگزین های آن شامل پرابیت و لاجیت دوگانه بوده است. ابتدا با استفاده از مدل عمومی پرابیت و تعریف یک متغیر که دارای چهار درجه و نشان دهنده شدت تصادف بوده است، متغیرهای مستقل قابل درنظرگرفتن در مدل، با استفاده از نتیجه آزمون آماری wald انتخاب شده اند.در مرحله بعد، متغیر شدت به یک متغیر دوگانه تبدیل شده و با بهره‌گیری از ترکیب های مختلف متغیرهای مستقل غیروابسته، مدلهای مختلف شدت تصادف از روش لاجیت دوگانه به دست آمده اند.در این تحقیق اصول مدل‌سازی به روش رگرسیون لاجستیک تشریح شده و روش‌های جایگزین آن نیز مورد بررسی مقایسه ای قرار گرفته و به بررسی اثر متغیرهای مستقل مختلف، بر شدت تصادف پرداخته شده است. بررسی اثر متغیرها بر شدت، با استفاده از پارامتر شانس احتمال ارزیابی شده که براساس آن، نامشخص بودن مشخصات گواهینامه، وقوع تصادف بین ساعت 4 تا 6 صبح، دخیل بودن مینی بوس یا اتوبوس، وقوع تصادف در بزرگراه یا کمربندی، برخورد با وسایل نقلیه سنگین، وجود مانع دید، وقوع تصادف بین ساعت 24 تا 2 بامداد و وجود نقص در علایم، عواملی بوده اند که نقش عمده ای در افزایش شدت تصادفات داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of Motorcycles Accidents Intensity in the City of Tehran

نویسندگان [English]

  • J. Shahi 1
  • <P>M. Ahmadi Nejad 2
  • Department of Civil Engineering 3
1 Associate Professor, and A. Sheikholeslami, Member of the Scientific Board and Ph.D. Student,
2 Assistant Professor,
3 Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
4
چکیده [English]

In this paper results of the information collection application regarding the occurrence of approaching a model that predicts the accidents intensity. The modeling method used in this research is based on the logistic regression or its substitutes like Probit and dual Logit. At the first stage, by using the public Probit model and defining a parameter with four grades that is illustrative of the intensity of accidents, the independent parameters to be considered have been selected using the results of statistical Wald test.At the second stage, the intensity parameter has been converted to a dual parameter and by using the various compositions of independent parameters, various models for accidents intensity have been approached by dual Logit method. In this research, the modeling principles by logistic regression method have been analyzed and the substitute methods have also been comparatively investigated, and the effect of various independent accident parameters on the accidents intensity has been studied. The study of the effect of parameters on the intensity of accidents showed that there are some reasons responsible for the accidents. It is shown in this paper that applications of the results of Logit and Probit models regarding prediction of motorcycles accidents are almost the same and both are statistically credible.Various parameters regarding the climatic conditions, drivers' conditions, vehicles conditions etc… are the inputs of the system as independent variants and the effect of those variants that according to statistical test are credible, have been investigated. Results of this research not only have provided the possibility for prediction of motorcycles accidents intensity using Probit at 4 grade intensity, but also showed that some parameters are mostly responsible for the intensity of accidents.These factors include the vagueness of the driving licenses of the guilty drivers, occurrence of the accidents between 4-6 am, involvement of buses or mini buses in the accidents, occurrence of accidents in highways or ring roads, crashing of motorcycles with heavy vehicles and inefficiency of traffic signs. These are the major parameters responsible for the increased intensity of motorcycles accidents and should be considered in safety programmes regarding motorcycles drivers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motorcycles crashes
  • Accidents
  • Intensity
  • Probit Model
  • Logit Model