کنترل کیفی بازیافت مقاومت لغزشی سنگدانه ها

نویسنده

عضو هیئت علمی، پژوهشکده حمل و نقل، تهران، ایران

چکیده

تاکنون 14 روش بازیافت سطوح صیقل یافته، طراحی و معرفی شده اند. این روشها به علت کم هزینه بودن و سرعت اجراء، وقفه در جریان ترافیک را به هنگام بازسازی سطوح1 به حداقل می رسانند. ماشین های مکانیکی که براساس این روش ها ابداع شده اند از دو روش سندبلاست2 و چکشی کردن3 استفاده می کنند، اما تاکنون نه تنها هیچ گونه کیفیت سنجی رویه های بازیافت شده با روش های مذکور انجام نشده و وسیله و یا دستورالعملی نیز انتخاب و برای بکارگیری این روشها ارایه نگردیده است. در این مقاله با آزمایش هایی که توسط دستگاه طراحی و ساخته شده توسط نویسندة مقاله، بر روی سطوح مستعمل و صیقل یافته انجام شده است دو روش احیا کردن سنگدانه ها در شرایط کنترل شدة آزمایشگاهی، مدل شده و پارامترهایی که در بهبود کیفیت این تکنیک ها موثرند، تعیین شده اند. ارزیابی نهایی کیفیت سنگدانه و عدم وجود ترکها پس از عملیات بازیافت با تجزیه و تحلیل مقطع نازک عمودی توسط میکروسکوپ4 انجام شده و کیفیت زبری حاصل از عمل بازیافت توسط میکروسکوپ الکترونی اسکن کننده 5 صورت گرفت. تصاویر مقطع نازک عمودی هیچ ترک خوردگی یا آسیبی را در سنگدانه های مورد استفاده نشان نداد، به جز دو مورد که نشان دهنده مخرب تر بودن روشهای مورد استفاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality Assessment of Mechanical Re-texturing of Road Surface Aggregates

نویسنده [English]

  • <P>M.R. Soleimani Kermani
Member of the Scientific Board, Transportation Research Institute, Tehran, Iran </P>
چکیده [English]

Restoration of a rough texture to a smooth road surface was widely achieved by means of surface treatment. Soon after the Second World War was over, increased interest over the past twenty years in surface treatment by mechanical re-texturing has resulted in the fact that many companies make investments in manufacturing and developing re-texturing machines to operate on the roads and other paved areas. It should be emphasized that there is no need for structural maintenance by the time a road surface becomes slippery. Re-texturing offers the potential for economically increasing a pavement's surface life without the addition of new material. Surface re-texturing of heavy traffic roads often and potentially offers the means of cost effective maintaining adequate resistance to skidding. There are about 14 different ways of mechanical treatment methods among which many of them are based on bush hammering and sand blasting techniques. There is no justification yet on the way one method is more effective than others and why one method is preferred. To overcome this problem, a laboratory apparatus has been designed and a methodology of its operation has been developed by the author of this paper. The apparatus is of a simple design consisting of a table to the side of which the BS 812 road wheel is mounted, exposing one specimen at a time for the use of pendulum for PSV determination, and also for the use of the needle gun and shot blasting treatments.Effective parameters affecting the quality of the end product of the two types of re-texturing treatment i.e. simulated Bush Hammering and Sand Blasting has been evaluated and compared. Robustness of treated aggregate has been examined using thin sections through aggregate and analysis by optical microscope and surface roughness has been assessed using scanning electron microscope.When some aggregates have undergone re-texturing treatments it has been found that some of them end up with significantly higher performance in terms of their re-textured pendulum value, durability of the surface re-textured and its polished stone value (PSV), compared to others. A survey has been carried out in order to determine appropriate methods to retexture samples under laboratory conditions, also find the most suitable ways of aggregates being re-textured and giving enhanced subsequent performance. Parameters affecting the quality of the produced end product of the two types of re-texturing treatment i.e. simulated Bush Hammering and Sand have been evaluated. Robustness of treated aggregates has been examined using thin sections through aggregate and analysis by optical microscope and surface roughness has been assessed using scanning electron microscope.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Re
  • re-texturing
  • texturing
  • road surfaces
  • hammering
  • sand blasting