الگوی فرآیندی معماری منطقه ای سیستم های هوشمند حمل و نقل (مورد کاوی: محور کرج-چالوس)

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده فنی- مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشکده فنی- مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش نسبت به طراحی الگویی برای پیشبرد معماری منطقه ای سیستمهای هوشمند حمل و نقل در کشور اقدام شده است. در الگوی ارایه شده، مهم ترین مرحله را تعیین نیازهای حمل و نقلی منطقه تشکیل می دهد. این نیازها اهداف اصلی پیشبرد معماری در منطقه را تعیین می کند. تبیین مفاهیم اجرایی و ملزومات عملکردی سیستم در حقیقت نحوه ارتباط بین اجزای حقیقی و مجازی سیستم را مشخص می کند که این ارتباطات، منجر به پیدایش اتصالگرها و همچنین جریان های اطلاعاتی بین اجزای سیستم می شوند. پلان به دست آمده در حقیقت مبین شمایی از سیستم نهایی در مقیاسهای کوچک تر خواهد بود. الگوی ارایه شده که مستقل از تکنولوژی طراحی شده است، فرآیندی است اقماری که کلیه خدمات قابل دریافت از این الگو را مشخص می کند. در این سیستم اجزای در حین عملکرد تنها با یک مرکز در تعامل اند. فرآیند پیشنهادی قابل اجرا در مناطق مختلف برون شهری کشور بوده و عنصر تکرارپذیری آن، امکان اعمال تغییرات پیشنهادی را مطابق با نظرات طراح فراهم می کند. همچنین، نسبت به بکارگیری الگوی پیشنهادی در قالب یک مطالعه موردی (محور کرج – چالوس) انجام شده است که با مطالعه مقدمات پیاده سازی ITS در این محور و مشکلات حمل و نقلی که محور با آن روبرو ست، نسبت به پیشنهاد فرآیند معماری ITS محور یاد شده اقدام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Regional Architecture Pattern for Intelligent Transportation Systems Architecture (Case Study: Karaj – Chaloos Road)

نویسندگان [English]

  • M. Saffarzadeh 1
  • B. Mirbaha 2
  • B. Mirbaha 2
  • M. Saffarzadeh 1
1 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 M.Sc. Graduate, Department of Civil Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this research, a pattern for developing a regional ITS architecture has been presented for Iran. In presented pattern, the most important phase is specifying the transportation requirements of the region. These requirements define main objectives of developing the regional architecture. The operational concept and functional requirements of the system actually defines the communications between the real and virtual elements of the system. The gained plan in this stage describes the final system functions in smaller scales. The presented pattern which is designed dependent from technology is a satellite process which determines all the receivable services of this pattern. In this system the performing elements are interactive only with one center. The proposed process is executable in different rural areas, and its iterative function enables the designer to apply the suggested changes in accordance to regional transportation needs. Moreover, it has been tried to use the suggested pattern in the framework of a case study (Karaj – Chaloos), which by studying the preliminary steps in applying ITS in this road and considering the transportation problems in the area, The ITS architecture process has been proposed for this road.Generally, an ITS architecture should have the following characteristics:


Information compatibility, transmitted to the final users by means of various media,

Compatibility of equipment and facilities, with the infrastructures, and consequently accessibility to the integrated trips,

Developing a basis for comprehensive planning and presentation of strategies, for facilitating the ITS development,

Developing a market for provided services and facilities, compatible with ITS systems, and

Considering the economic aspects of the produced equipment, which finally will result in developing a competing environment in the market and reducing the prices of the equipment when the comprehension process is terminated.
The main objective of advancing the regional – architectural ITS is execution and writing down the steps that should be taken for comprehension of ITS systems in the regional level.In this research, the extended preliminary studies determined the main structure of the plan for choice of operators and consequently the main ITS objectives were determined. The traffic management services are very important for implementation of all the proposed services in each region. In this very concern, the traffic management center is regarded as the heart of the system. Therefore, all the involved members and proposed system in the region can continue their performance by gaining compatibility with other elements of the system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligent Transportation Systems
  • regional architecture
  • user services
  • user needs
  • Transportation Problems