تحلیل تنش های برشی در جان تیر ورقهای با جان عمیق موج دار

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

درطرح و ساخت تیر ورقهای با جان عمیق استفاده از جان موج دار به دلیل افزایش سختی خارج صفحه و مقاومت کمانشی آن ، بدون بکارگیری سخت کننده های قائم ، در دهه های اخیر مورد توجه و استفاده قرار گرفته است . نوع خاصی از جانهای فلزی موج دار به همراه بالهای بتنی پیش تنیده در قالب تیرهای مرکب در پلها به طور وسیع به کار گرفته شده است. شکل پروفیل های مختلفی که معمولاً برای موج جان این تیر ها مورد استفاده قرار می گیرد ذوزنقه ای، زیگزاگ و سینوسی است. این تحقیق با تعبیه یک مدل سه بعدی اجزای محدود ، تحلیل تنش های برشی در جان تیر ورقهای فولادی با پروفیل موج ذوزنقه ای را با ملاحظه مدهای مختلف کمانشی ، مورد مطالعه قرار می دهد . همچنین بررسی پارامتریک جهت ارزیابی تأثیر پارامترهای هندسی مختلف در ظرفیت برشی نهایی جان این تیرورقها انجام شده است. این پارامترها برای موجهای ذوزنقه ای عبارتنداز: (1) زاویه موج ذوزنقه ای (2) طول قسمت مسطح موج (3) عمق موج (4) ضخامت جان (5) ارتفاع مقطع . با استفاده از مدل یاد شده مطالعات پارامتریک در برش، برای موج های سینوسی نیز دنبال شده و تأثیر طول موج و دامنه موج را در ظرفیت نهایی برش مورد بررسی قرار داده است. مقایسه نتایج حاصل از تحلیل عددی با نتایج حاصل از روابط تحلیلی موجود برای صفحات مسطح، فرض رفتار صفحات ارتوتروپیک را برای جان موج دار در حالت وقوع کمانشی کلی جان مورد تأیید قرار می دهد. بر پایه نتایج عددی حاصل شده ، مزایا و معایب جانهای با پروفیل موج سینوسی و ذوزنقه ای در پایان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shear Stress Analysis of Corrugated Web Girders for Bridges

نویسندگان [English]

  • M. A. Goudarzi Khoygani 1
  • M.A. Rajaie 2
1 Ph. D. Student, Department of Civil Engineering, Khaje Nassir University of Technology, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Khaje Nassir University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Long span beams with heavy load require increasing the thickness of web and in many cases using a number of stiffeners needs to improve the lateral buckling difficulty. Development and application of corrugated steel web provides facilities to modify the web thickness of beam girders in the design and construction procedure. The attractiveness for using corrugated webs in bridges and composite sections has been increased in recent years. The new system combines the usage of either corrugated steel plates as webs or steel or reinforced/ prestressed concrete slabs as flanges.The application of corrugated steel web may reduce the thickness of webs and restricts it between 2 to 5mm while increases the portion of height/thickness of corrugated web girders in industrial structures up and about 260 and even for long span bridges up to 400.Manufacturers have produced different corrugated profiles such as sinusoid, trapezoid and other forms. The investigations show that the most significant weakness of application of the corrugated web beams is failure due to shear stress. The flanges are assumed to provide the flexural strength of the girder with no contribution from the corrugated web, which is assumed to provide the entire shear capacity of the girder. The corrugated web is thus, subjected to an “almost” pure shear stress state. Failure of a corrugated steel web plate may occur by the classical steel yielding of the web under a pure shear stress state. It may also occur by web buckling due to either local instability of any “panel” between two folds or overall instability of the web over two or more panels. An interactive failure mode between these different failure criteria represents another possibility of failure and so many researchers have considered global, local and semi global buckling in phenomena due to shear strength in their research work. In this paper nonlinear 3D Finite Element Model with regarding buckling modes phenomena for shear analysis of different profile shape of available manufacture corrugated webs is intended. The model is verified with published experimental results and sensitivity of the involved parameters is investigated. As presented in the following figure, the post-buckling strength of girders with corrugated steel webs could be investigated by this model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Finite Element
  • Nonlinear analysis
  • corrugated web beam
  • sinusoidal web
  • girder
  • Numerical method