(یادداشت فنی) تحلیل حساسیت مدل محاسبه تأخیر حرکت گردش به چپ محافظت نشده در HCM

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

صورت حفاظت نشده انجام می شود، احتمال برخورد و تصادف این حرکتها با حرکت مستقیم رویکرد مخالف نیز افزایش می یابد. در این تحقیق برای رفتار حفاظت نشده، مطابق استاندارد HCM، تأخیر در حرکت گردش به چپ به صورت نمودارهایی با متغیرهای حجم گردش به چپ، حجم حرکات مستقیم رویکرد مخالف، تعداد خطوط حرکات مستقیم رویکرد مخالف، و نسبت زمان سبز مؤثر توسط تحلیل با نرم افزار Hicap رسم شده است. نمودارهای روند تغییر تأخیر به ازای تغییر حجم در هر یک از حالات گوناگون رسم شده است. از روی نمودارهای روند تغییر تأخیر، منحنی‌های هم تأخیر برای سه سطح سرویس D و E و F بر اساس حجم گردش به چپ و حجم حرکات مستقیم برخوردی برای شرایط مختلف رسم شدند. با مقایسه تأخیر در حجم های مختلف در شرایط رفتار حفاظت نشده و حفاظت شده، یک مرز پیشنهادی بین استفاده از این دو شرایط ارایه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

(Technical Note) Sensitivity Analysis of Permitted Left - Turn Movement Delay Model in HCM

نویسندگان [English]

  • D. Daryaee 1
  • A. Pirdavani 2
1 Member of the Academic Board, Department of Engineering, Malayer University, Malayer, Iran.
2 M.Sc. Student, Department of Engineering, Azad University of Science and Research, Tehran, Iran.
چکیده [English]

According to the HCM standards of signalized intersections, when there is a permitted phase, delay of left-turns will grow with increasing of through-turn volume of the opposing approach. In many countries, among them Iran, left-turn movement will not look for an acceptance gap and cuts into the through movement of opposing approach in a later time according to standards. Left-turn movements cause increasing the delay of through-turn movements of opposing approach. This fact will occur in a permitted condition, when volumes of left and through-turn movements prosper a certain limit. To determine these boundaries of left-turn movements and through-turn movements of the opposing approach, we should do the sensitivity analysis of “left-turn movement delay” against increasing of volumes of left-turn movements and through-turn movements of the opposing approach.According to accident statistics of many countries, %45 of accidents, at intersections, pertains to left-turn maneuvers. Most accidents occurr when left-turn movements are done in a permitted condition. Statistics indicate that %85 of these accidents will reduce, if permitted left-turn movements changed into protected left-turn movements.In addition, existence of permitted left-turn movements will increase the intersection delay. This paper presents relation between left-turn movements and volume of through-turn movements of opposing approach considering various numbers of opposing approach lanes and effective green time ratio (g/C).In this research, delay of left-turn movements is drawn in different charts with variables like left-turn movement volumes, effective green time ratio and opposing approach through-turn movement volumes and number of lanes, as a result of analysis with HICAP Software, for permitted condition. Also same-delay curves are drawn for three LOS es (D, E, F), according to volumes in different conditions. In comparison to delays, based on different volumes in permitted and protected conditions, we will present a proposed boundary that shows us when to use, which of these conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • delay
  • left-turn movement
  • left
  • turn movement
  • permitted condition