ارتقاء ارزش صیقل پذیری (PSV)سنگدانه ها

نویسنده

استایار و عضو هیات علمی

چکیده

کاربرد و جایگاه سنگهای مورد استفاده در روسازی جاده ها توسط ارزش صیقل پذیری سنگدانه مشخص می شود.با توجه به رشد روزافزون کاربرد سنگهای مناسب در نقاط دنیا که به افزایش قیمت هر متر مکعب این مصالح می انجامد، این باور وجود دارد که اگر در فرآیند تولید سنگدانه ها تغییراتی ایجاد شود و یا برای شکستن سنگدانه ها از روشهای دیگر استفاده شود که به سطح زبر تر سنگدانه منتهی شود، نهایتاً ارزش صیقل پذیری سنگدانه ها ارتقاء یافته و استفادة بهینه مصالح حاصل می شود. در این مقاله، دو روش مختلف در شرایط آزمایشگاهی بکار گرفته شده اند. در مرحلة اول 29 نوع سنگدانه از 35 معدن مختلف استخراج شده و این سنگدانه ها از نظر زمین شناسی گروه بندی شدند. تعداد چهار سری نمونه و به تعداد 300 قطعه طبق استاندارد BS 812 Part:114 ساخته شدند. این نمونه ها توسط ماشین شتاب صیقل و طبق دستورالعمل آزمایش شدند و ارزش صیقل پذیری (PSV) آنها تعیین شد. در مرحلة دوم، بازیافت بافت صیقل یافته (توسط ماشین شتاب صیقل) به دو روش متفاوت یعنی روشهای سند بلاست و چکشی کردن در شرایط آزمایشگاهی بازسازی شد. ارزش صیقل پذیری نمونه های بازیافت شده طبق استاندارد BS 812 Part:114 1989 برآورد شد. در مرحلة سوم کیفیت سطوح ایجاد شده با روش های متداول شکستن سنگها مورد مقایسه قرار گرفت. ارزش صیقل پذیری جدید (باز یافتی) آنها به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در این راستا ارزش صیقل پذیری تعداد زیادی از سنگدانه ها به طور قابل توجهی افزایش یافت. مشخص شد که ارتقاء ارزش صیقل پذیری سنگدانه ها به نوع سنگدانه و روش بکار گرفته بستگی دارد و این نتیجه به دست آمد که با بکارگیری روش مناسب برای هر گروه از سنگها، ارزش صیقل پذیری آنها افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Up-grading Polished Stone Value (PSV) of Lower Grade Aggregates

نویسنده [English]

  • M.R. Soleymanikermani
چکیده [English]

As the availability of the road surfacing material, manpower and financial resources become limited, it would be very costly for most of the countries to afford the costs of high quality aggregates [in terms of Polished Stone Value (PSV)] to be used in high frictional demanding locations. It is often believed that the Polished Stone Value of aggregates depends on the process of crushing aggregates. This paper describes a laboratory assessment of the potential for increasing aggregates Polished Stone Value (PSV) of aggregates by adopting simulated methods of crushing aggregates, thereby up-grading Polished Stone Values of lower grade aggregates. The main objective of the work has been to investigate performance in the laboratory condition of aggregates subjected to a mechanical treatment (simulating crushing) to create rougher surface texture to compare with their naturally crushed state, with a view to establishing the suitability of the material to benefit from the type of treatment adopted. Applied methods give a different surface texture from its usual method of crushing, methods adopted are mechanical re-texturing techniques which creates different surface texture in a controlled laboratory condition.Road stone quarrying is the multistage process by which rock is extracted from the ground and crushed to produce aggregate, which is then screened into the sizes required for immediate use as chippings etc.. As far as the Polished Stone Value (PSV) of the aggregate is concerned, the surface of the aggregates roughness which is in contact with the tire is important in the process of aggregate processing, therefore, analyzing different textures of the same aggregate surface is the main objective of this paper. To serve the purpose, an apparatus has been designed and developed to carry out re-texturing of aggregates, using methods which apply needle gun and sand blasting. Aggregate have been arranged according to their Petrographical group classification. Tests have been carried out on more than 300 samples made from 35 quarries under controlled laboratory conditions. Samples were assembled and test specimens were made in accordance to the procedures described in BS 812 Part 114, 1989.Initially, the Unpolished Stone Value (UPSV) of samples have been taken by British pendulum, then, Polished Stone Value (PSV) of each aggregate samples ware measured in a programme of standard tests. The test specimen was subjected to a program of the re-texturing treatments. Pendulum value of the treated samples has been taken (UPSVR). Treated samples have been assembled in a program of testing on accelerated polishing machine in order to assess re-textured polished stone value (PSVr) of aggregates according the BS812 Part 114 1989. As some aggregates have undergone re-texturing treatments it has been established that some end up with significantly higher in performance in terms of their re-textured pendulum value (USVr), and above all, their polished stone value (PSV) than others. It was found that Per graphical group classification have little to no effect regarding the final outcome of the up-grading aggregates PSV procedure. Therefore each aggregate must be considered in the light of its own individual properties and characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polished stone value
  • aggregates
  • road suffering materials
 
1. Soleymani Kermani, M.R. (1995) "Mechanical re-texturing of road surface aggregates", Ph. D Thesis, Department  of Civil Engineering, Queen Mary and Westfield College, University of  London.
 
2. Hosking J.R and Tubey  L.W. (1972) "Aggregate for resin-bound skid resistant road surfaces" TRRL Report LR466, Crowthorne. 
 
3. Hosking,  J. R and Woodford, G. C. (1983) "Measurement of skidding resistance, Part II, Factors affecting slipperiness of  road surface",  TRRL Report LR738, Crowthorne.
 
4. British Standards Institute (BSI) (1990) "Method for determination of polished stone value (PSV)", BS 812: Part 114, London.
 
5. British Standards Institute (1990)  "Method for determination of aggregate abrasion value (AAV), BS 812: Part 113, London.
 
 
 
6. British Standards Institute  "Method for determination of aggregate impact value (AIV)", BS 812: Part 112, London.
 
7. سلیمانی کرمانی، محمد رضا (1385) "کنترل کیفی بازیافت مقاومت لغزشی سنگدانه­ها"،  پژوهشنامة حمل و نقل، سال سوم، شمارة 1.