مدل سازی تخصیص کاربری‌ زمین در سطح منطقه بر مبنای دسترسی و ارزش افزوده

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکدة عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

برای تخصیص کاربری زمین در سطح منطقه، روش‌های متفاوتی وجود دارند. این روشهای تخصیص و اولویت‌بندی می‌توانند به دو گروه عمده کمی و کیفی تقسیم شوند. در کشور ایران به دلیل وجود مشکلات بسیار در زمینه تهیه آمار و امکانات موجود، بیشتر از روش کیفی استفاده شده است. در مقاله حاضر کوشش شده با توجه به آمارها و امکانات موجود، یک مدل کمی برای تخصیص کاربری‌ زمین در سطح منطقه پیشنهاد شود. در مقاله حاضر برای توصیف مکان کاربریهای مختلف زمین، از مفاهیمی چون درجه مناسب بودن زمین که میزان مرغوبیت و مناسب بودن هر قطعه زمین را برای کاربریهای گوناگون نشان می‌دهد، ارزش افزوده کاربریهای مختلف و نیز عامل مهم دسترسی که بر مبنای فاصله زمانی هر قطعه زمین از مراکز جمعیتی تعریف شده استفاده شود. یک مدل بهینه‌سازی از نوع برنامه‌ریزی خطی برای مکانیابی بهینه کاربریهای مختلف پیشنهاد شده است. با معرفی مدل ریاضی حاضر ، امکان پیش‌بینی تغییرات آتی کاربری زمین در اطراف شهرها و نیز بررسی وضعیت کاربری زمین در اطراف شهرهای جدید برای سیاست‌های مختلف توسعه منطقه به وجود آمده است. در انتها با استفاده از مدل پیشنهادی، تغییرات کاربری زمین در سطح منطقه برای سیاستهای مختلف و نیز در حالت احداث راه جدید در منطقه، بررسی شده است. امکان بررسی تأثیرات ناشی از احداث راه جدید یا ارتقاء کیفیت راه‌های موجود بر تغییرات کاربری زمین از دیگر مزیت‌های مدل حاضر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Land Use Allocation Modeling in the Regional Area by means of Accessibility and Added Value

نویسندگان [English]

  • <P>M. Ameri 1
  • I. Bargegol 2
1 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 Ph. D.Candidate, Department of Civil Engineering, Iran University of Science .and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

There are different methods for allocation and prioritization of land use to regional area. These methods of allocation and prioritization may be divided into two different principle groups, namely quantitative and qualitative groups. In Iran, qualitative method is mostly used due to rather complicated accessibility either to collection of statistics or to available facilities. In the present paper, every effort has been made to propose a quantitative model to allocate land uses to regional area with regard to the existing statistics and facilities. Also, in order to define the place for different land use concepts such as land suitability which indicates quality grade and suitability of each land (cell) for variety of uses, added value of each land for different uses, as well as the distance between each land and population centers have been used.Having studied the above mentioned resources and present study objectives, as well as available facilities, some land uses as per the following classification are selected:


Compulsory land uses,

Environmental preservation land uses,

Exploitation land uses,

Other compulsory uses that have been determined in advance for theregional lands,

Optional land uses,

Industrial land uses,

General constructed land uses,

Agricultural and range management land uses,
On the present studies if lands are recognized bearing compulsory uses requirements, these lands shall be put aside and therefore any special estimation and modeling shall not be performed. In this way the optional land uses section, the subject of the present paper, the optional uses have already been allocated and the input information is considered a part of the present model. In these studies industrial land uses including all activities in manufacturing category presented through International Standard Industrial Classification (ISIC) or all activities called “INDUSTRY” in Iran statistical yearbook. General constructed land uses are those activities not included in other land uses and they need construction and building, such as universities, research centers, stadiums, cemeteries and warehouse.Then, a relation is set up to determine adjusted land suitability of each land for each land use set forth in the paper.
Where


- Adjusted land suitability score of land number for land use ,
- Land suitability score of land number for land use ,
- A variable that indicates Relative value added of land use in one acre in an acre
- Accessibility Index land number for land use

,


 
- Time distance of land for land use in terms of hour,
- Constant value, it will determine in calibration phase.
- Land number,
- Land use number.


The main objective is allocation of different land uses to regional lands can be defined in mathematical terms if the total lands suitability is maximized and land uses required by national and regional policies are provided. The optimization model is a linear programming model. The simplified form of this model can be expressed as follows:


 
Subject to:


 
Where
- Total adjusted land suitability,
- Adjusted land suitability of land for land use ,
- Number of land uses used in the studies ( = 1,…., )
- Number of lands in the region ( = 1… )
: If in land allocate to land use ,
: If in land don’t allocate to land use ,
- Number of lands allocated to land use in the region according to regional policies
- Land number,
- Land use number.
Having introduced the present mathematical model, probable estimation of changes of future land use in the vicinity of city, and also, study of land use status in the vicinity of new towns have been provided. In order to display output and capability of the proposed model, a hypothetical sample is presented in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • land use
  • Modeling
  • Linear Programming
  • Added value
  • Land Suitability