بازنگری روش مونونوبه - اوکابه و ارایه راهکاری مکمل در طراحی لرزه ای دیوارهای حایل

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، شرکت مهندسین مشاور سازه، تهران، ایران

چکیده

از آنجا که دیوارهای حایل به عنوان بخشی از ساختار حمل و نقل جاده ای در بسیاری از موارد سهم قابل توجهی را در هزینه تمام شده راهها و همچنین ایمنی جاده ها در شرایط زلزله خیز کشور بر عهده دارند، تخمین دقیق تر نیروهای فشار جانبی خاک بر دیوارهای حایل در حالت زلزله و در نتیجه ارایه یک طرح ایمن و در عین حال اقتصادی بسیار با اهمیت است. در این ارتباط روش مونونوبه- اوکابه در تخمین نیروهای فشار جانبی خاک در حالت زلزله با وجود قدمت زیاد همچنان جزء متداول ترین روشهاست که توسط مهندسین سازه و ژئوتکنیک در طراحی دیوارهای حایل مورد استفاده قرار می گیرد. این روش که با ارایه یک حل بسته ریاضی روابطی را برای محاسبه نیروهای فشاری فعال و منفعل وارده بر دیوار در حالت لرزه ای در اختیار می گذارد، مبتنی بر فرضیاتی است که علیرغم ساده سازی مسئله در برخی موارد مشکلات محاسباتی را برای کاربران ایجاد کرده و یا منجر به عدم تخمین درست نیروها و در نتیجه غیراقتصادی و یا غیر ایمن شدن طرح دیوار می شوند. از مهم ترین محدودیتهای این روش می توان به هندسه ساده نیمرخ زمین در پشت دیوار، ناتوانایی در وارد کردن نقش پارامتر چسبندگی خاک و همچنین در نظر نگرفتن سطح آب زیرزمینی اشاره کرد. در این تحقیق سعی شده است با رجوع به تئوری اصلی کولمب در محاسبه فشار جانبی خاک بر دیوارهای حایل و بر مبنای روش محاسبات تکراری گوه های لغزشی، کلیه محدودیتهای بالا در روش مونونوبه- اوکابه رفع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reassessment of Mononobe-Okabe Method and Propose a Complementary Solution for Seismic Design of Retaining Structures

نویسندگان [English]

  • M. Yazdani 1
  • A. Azad 2
1 Assistant Professor, Department of Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 .Sc. Sazeh Consulting Group, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Retaining structures, as a part of road transportation systems have sometimes a great affect on the total cost of construction in our highly seismic risk country. Accordingly, studying the lateral earth pressure during earthquakes is very important to provide and economical and technical design for retaining walls. Mononobe-Okabe method is one of the first theories proposed to determine the seismic lateral earth pressure and is still in use by geotechnical engineers and designers. M-O method is a seismic version of coulomb theory and based on pseudo-static earthquake loading for granular soils. This method applies earthquake force components by two coefficient called seismic horizontal and vertical coefficients. The M-O method is essentially a closed form solution based on some simple assumptions which supply relationships to calculate both active and passive pressures. The assumptions can make the problem too simple to be used by engineers, but in many cases is not applicable to the real cases which put it mostly far from having a safe or economical design. Simple geometry of backfill material, disability to consider the cohesion of soils and water table are some of its disadvantageous. The aim of this study is to remove the limits and to cover other problems that M-O has no answer for them. In the proposed method, in addition to soil cohesion, the interface cohesion between soil and wall material is included. The crack depth in ground surface for the case of cohesive materials of backfill can be also considered. The study is headed back to the fundamental theory of Coulomb and benefits from an iterative calculation of forces diagram of failure wedges to overcome the limitations encountered in M-O method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Retaining structures
  • Seismic Design
  • earthquakes
  • Mononobe Okabe Method