مدل پیش بینی تصادفات در قوسهای واقع در راه های دو خطه برون شهری

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدة فنی - مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشکدة فنی- مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 عضو هیأت علمی، پژوهشکدة حمل و نقل، تهران، ایران

چکیده

تصادفات در قوس های راه به وقوع می‌پیوندند و حدود 70 در صد از تصادفات حادث در قوسهای متعلق به قوسهای افقی هستند. بنابراین ضروری است علاوه بر دقت نظر در طراحی قوسهای افقی در مرحله مطالعات راههای جدید، با استفاده از روشهای علمی با ارزیابی قوسهای واقع در راههای موجود به شناسایی قوسهای با ریسک تصادفات زیاد و انجام کارهای لازم برای کاهش احتمال تصادف پرداخت. یکی از این روشها تعیین مدل های پیش بینی تصادفات است. بررسی مطالعات انجام شده بر روی تصادفات در راههای دو خطه برون شهری نشان دهنده این است که متغیرهای طرح هندسی راه از قبیل شعاع قوس، بر بلندی در قوس، طول قوس، درجه قوس، عرض راه در محل قوس و حجم ترافیک روزانه از عوامل مؤثر در وقوع حوادث ترافیکی در راههای دو خطه و قوسها هستند. به همین منظور در این مقاله که اولین تحقیق دربارة تصادفات قوس ها در ایران است با جمع آوری اطلاعات از طریق سیستمهای مربوط و برداشتهای میدانی از تعدادی راههای نمونه و برگزیده، مدل پیش بینی تصادفات در قوس برای راههای دو خطه برون‌شهری ‌براساس متغیرهای تأثیر گذار ارایه شده است. در این خصوص از روشهای مدل سازی مرسوم از جمله رگرسیون خطی عمومی و لگاریتمی و همچنین رگرسیون غیر خطی استفاده شده است. کنترل صحت مدل های به دست آمده نیز از طریق آزمون های آماری، مورد بررسی و تحلیل‌ قرار گرفته است‌. یکی از نتایج اصلی به دست آمده از مدل سازی چنین است که نرخ تصادفات تقریباً به صورت غیرخطی با افزایش درجه قوس (D) افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accident Prediction Model on Curves for Two-Lane Rural Road

نویسندگان [English]

  • M. Saffarzadeh 1
  • A. Zamani 2
  • M. Saffarzadeh 1
  • Sh. Shabani 3
1 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.
2 M.Sc. Graduate, Department of Civil Engineering, Tarbiat Modares University .Tehran, Iran
3 Transportation Research Institute, Tehran, Iran.
چکیده [English]

A review of data on road accident shows that approximately 50-60% of accidents occur on two lane rural roads. The other surveys reveal that half of these accidents happen on the road curves. It is very important that designers pay special attention to this matter. Road network has an important role for the transportation and carriage of goods and safe passage of vehicles. It is important to design a road according to guidelines of geometric designs of roads, with particular emphasis on safety. This research work has led to introduction of models for prediction of road accident on curves on two lane rural roads. This is a step forward for determining the location of accident black spots. A vast and through literature review was carried out to investigate factors affecting the road accident. Parameters, which had the most effect, were identified as geometry of road, radius of curvature, super elevation, curve length and sight distance. Accident data were collected for Khorasan province in Iran, data collected were analyzed and models were developed, the models were checked and calibrated for parameters mentioned above. The results obtained show that models are valid for identifying the accident black spot on two lane rural roads.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Road accidents
  • accident prediction model
  • road curvature