بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب وسیله نقلیه شخصی برای سفرهای برون شهری تهران با استفاده از مدل هایGLM

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، پژوهشکده حمل و نقل، تهران، ایران

2 کارشناس، پژوهشکده حمل و نقل، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله با استفاده از خانواده مدل های خطی تعمیم یافته1( )، مدلی برای عوامل تأثیرگذار بر انتخاب وسیله نقلیه شخصی، برای سفرهای برون شهری ساکنان شهر تهران برآورد شده است. به این منظور با توجه به خصوصیات سفر و فرد سفرکننده، مدل مناسب برازش داده شده است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به سفرهای برون شهری ساکنان شهر تهران طی یکسال گذشته (1384- 1383)، تعداد434 پرسش نامه در بین دانش آموزان شهر تهران توزیع شده و از آنان خواسته شده تا یکی از پرسشنامه ها را براساس سفرهای خانواده خود و دیگری را براساس سفرهای همسایه خود تکمیل کنند. ضمن بررسی توصیفی داده ها، با استفاده از مدل های به این موضوع پرداخته شده است که ناحیه سفر، هدف سفر و زمان سفر چه تأثیری در انتخاب وسیله نقلیه شخصی برای سفر های برون شهری داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the Effective Factors on the Choice of Vehicle for Intercity Trips in Tehran

نویسندگان [English]

  • M. Sadat Hosseini 1
  • H. Ganji Zahraaiee 1
  • H. Ganji Zahraaiee 1
  • A. Rezaiee Arjroudi 2
1 Transportation Research Institute, .Tehran, Iran
2 Transportation Research Institute, Tehran, Iran.
چکیده [English]

A review of data on road accident shows that approximately 50-60% of accidents occur on two lane rural roads. The other surveys reveal that half of these accidents happen on the road curves. It is very important that designers pay special attention to this matter. Road network has an important role for the transportation and carriage of goods and safe passage of vehicles. It is important to design a road according to guidelines of geometric designs of roads, with particular emphasis on safety. This research work has led to introduction of models for prediction of road accident on curves on two lane rural roads. This is a step forward for determining the location of accident black spots. A vast and through literature review was carried out to investigate factors affecting the road accident. Parameters, which had the most effect, were identified as geometry of road, radius of curvature, super elevation, curve length and sight distance. Accident data were collected for Khorasan province in Iran, data collected were analyzed and models were developed, the models were checked and calibrated for parameters mentioned above. The results obtained show that models are valid for identifying the accident black spot on two lane rural roads.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Road accidents
  • accident prediction model
  • road curvature