ارایه یک برنامه مدیریت روسازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نویسندگان

1 استاد یار، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله برنامه رایانه ای مدیریت روسازی که بر اساس الگوریتم ژنتیک نوشته شده معرفی شده است. این برنامه می تواند به عنوان یک روش تحلیل کمکی مورد استفاده مهندسین روسازی قرار گیرد. مثال هایی برای نشان دادن کاربرد برنامه در انتخاب سطوح اخطار نگهداری ارایه شده و در انتها به منظور نشان دادن نتایج حاصل از برنامه، برنامه هایی برای نگهداری و بهسازی روسازی براساس دو تابع هدف که شامل کمینه کردن ارزش فعلی هزینه های تعمیر و نگهداری و بیشینه کردن شاخص وضعیت شبکه است ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Pavement Management Computer Program Based on Genetic Algorithms

نویسندگان [English]

  • F. Moghadas Nejad 1
  • A. Montazeripur 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
2 M.Sc. Graduate, Department of Civil Engineering , Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this research a computer model formulated on the operating principle of genetic algorithms to serve as an analytical aid for pavement maintenance engineers is introduced. Analyses are conducted to show the characteristics of important operation parameter of the program. These parameters include: (1) Parent pool size; (2) Mutation rate in offspring generation. The effects of road maintenance parameter such as choice of warning level are analyzed. Examples are presented to illustrate the application of program to the selection of maintenance warning levels. Finally the detailed maintenance and rehabilitation schedules with two objective functions; minimization the present worth of maintenance costs budget and maximization of network pavement condition index; are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic algorithm
  • pavement management
  • warning level
  • maintenance
  • Rehabilitation
  • Objective Function