بهینه‌سازی معاملات خدمات حمل‌ونقل در بازارگاه‌های الکترونیکی حمل‌ونقل با رویکرد حراج ترکیبی دوبل

نویسندگان

1 دانشیار، بخش مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، بخش مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در سالهای اخیر ارسال ‌کنندگان کالا و خدمات با استفاده از حراج‌های ترکیبی مسیرهای ارسال محموله خود را به صورت قراردادهای پیمانکاری به شرکت‌های حمل‌ونقل واگذار می‌کنند. از طرف دیگر شرکت‌های حمل‌ونقل با ارایه پیشنهاد به صورت ترکیبی از مسیرها، اقدام به بهینه سازی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل خود به منظور دستیابی به سود بیشتر می‌کنند. در این مقاله با هدف بهینه سازی هر چه بیشتر معاملات خدمات حمل‌ونقل در بازارگاه‌های الکترونیکی حمل‌ونقل، رویکرد حراج ترکیبی دوبل ارایه شده است. در این رویکرد ارسال‌کنندگان کالا و خدمات و شرکت‌های حمل‌ونقل امکان ارایه پیشنهاد به صورت ترکیبی از مسیرها را در بازارگاه‌های الکترونیکی حمل‌ونقل بیطرف خواهند داشت. پس از شرح مدل پیشنهادی به چگونگی حل مسأله تعیین برنده در این مدل پرداخته شده و در ادامه مدل ریاضی مسأله تعیین برنده ارایه شده است. برای درک چگونگی کارکرد مسأله تعیین برنده به دلیل جدید بودن موضوع، مسائل آزمون به صورت تصادفی تولید شده و با استفاده از نرم‌افزار Lingo نتایج حل این مسائل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimizing Trade in Electronic Transportation Marketplaces by Using Combinatorial Double Auction Approach

نویسندگان [English]

  • A. Albadavi 1
  • M. Sepehri 1
  • H. Motlagh 2
1 Associate Professor, Department of Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Candidate, Department of Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Electronic transportation marketplaces (ETMs) are Internet-based mechanisms that match buyers and sellers of transportation services. With claims of reducing the administrative costs of transportation procurement to virtually nothing, the allure of ETMs is considerable. Shippers (transportation buyers) must therefore determine whether to pursue the new-founded opportunity and buy transportation services through an Internet-based intermediary. To date, combinatorial auctions are increasingly used by large shippers as a method to establish service contracts with trucking companies. In order to achieve maximal benefits in these auctions, carriers must determine a bidding policy that can accurately evaluate the costs they will incur to fulfill these contracts and which can quickly examine many different possible options.In this paper a combinatorial double auction model to improve efficiency of trade in transportation electronic marketplace is presented. In this model both buyer (shipper) and seller (carriers) could bid combination of lane in the transportation electronic marketplace.First a framework is developed to show how combinatorial auctions are being used for the procurement of freight transportation services. Then the alternative solution is recommended, including a mathematical model. Also the result of mathematical model is analyzed and it is shown that in continuous mathematical model optimal solution is better than integer model in two aspects: marketplace benefits and time to solve the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transportation
  • electronic marketplaces
  • Double
  • auctions