انتخاب پروژه های مطلوب در بنگاههای اقتصادی حمل ونقلی ‌با استفاده از روش تصمیم گیری برناردو

نویسنده

دانش آموخته دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

شرکتهای حمل ونقلی عمدتاً در تخصیص منابع در دسترس، به پروژه های پیشنهادی حمل بار دارای محدودیت هستند. آن چه برای این شرکتها دارای اهمیت است، مشارکت در فعالیتهایی است که اهداف اقتصادی مورد نظر را تأمین کرده و شرکت را در بهترین شرایط سوددهی قراردهد. در این تحقیق، با استفاده از فن دلفی شاخصهای انتخاب پروژه های مطلوب در بنگاه های حمل ونقلی تعیین شده و سپس پروژه های پیشنهادی به یک شرکت حمل ونقل، و توان موجود در آن شرکت مورد بررسی قرار گرفته است ، آنگاه با استفاده از روش تصمیم گیری برناردو (چند شاخصه گروهی با مقیاس رتبه ای) و با در نظر گرفتن معیارهای تعیین شده، یک مدل ریاضی برای انتخاب پروژه یا پروژه های برتر ارائه شده است، که بعد از حل این مدل با نرم افزار، پاسخ بهینه برای سرمایه گذاری شرکت مربوطه مشخص شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Choice of Optimum Transportation Economic Agents using Bernardo Decision - Making Method

نویسنده [English]

  • R. Karimzadeh Fard
Graduate, M.Sc. Department of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology,Tehran, Iran
چکیده [English]

Trade and transportation are two inseparable issues in the present circumstances, due to the fact that the efficient transportation is a must for a successful trade. The transportation service companies thus make the economic cycle of the countries move by transit and transport of loads and people. The main objective of a transportation service company is gaining more profit. One of the ways to access this objective is appropriate decision- making in connection with transport of load/person. Unfortunately the transportation companies are somehow unable and limited in allocation of available resources. What is most important for these companies is participation an involvement in activities that help them to reach their economic objectives, providing more profits for the country. In this research, the criteria for selection of best projects for transportation companies are defined, by using Delphi Method. The proposed projects of a transportation company are then studies and by Bernardo Decision making Method, and taking into account the specified criteria a mathematical model for selection of better project (or projects) have been represented. The optimum response for investment in transportation companies is then proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic agents
  • Multi Criteria Decision Making
  • Group decision making
  • Delphi method
  • Bernardo Method