طراحی و ساخت چکش تحریک به منظور ارزیابی دینامیکی تیرها و پل‌ها به کمک چکش طراحی شدة مناسب