ارزیابی اقتصادی توسعه بکارگیری سوخت گاز طبیعی فشرده (CNG)در ناوگان اتوبوسرانی تهران