ارائه یک روش ارزیابی سریع خطرپذیری لرزه‌ای برای سامانه‌های حمل‌و‌نقل برون-‌شهری