برنامه ریزی مجدد جایگاه‌های توقف هواپیماها (اپرون) برای فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی(ره) تهران در شرایط افزایش ناوگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین، قزوین، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین، قزوین، ایران

10.22034/tri.2021.114399

چکیده

امروزه با پیشرفت چشمگیر و پر شتاب حمل‌و‌نقل هوایی در سراسر دنیا، فرودگاه‌ها شاهد رشد ترافیک مسافری که منتج به ناکافی بودن ظرفیت آن‌ها به منظور پاسخگویی به ترافیک در وضع موجود و سال‌های آتی می‌باشد، هستند در این بین فرودگاه‌های مهرآباد تهران و امام خمینی با توجه به سیاست‌گذاری‌های کلان و همچنین موقعیت استراتژیک خود می‌بایست توانایی پاسخگویی به بیشترین حجم از ترافیک هوایی را دارا باشند و این در شرایطی است که فرودگاه مهرآباد به دلیل قدمت ساخت دچار محدودیت شدید به منظور تملک و توسعه عوامل پروازی می‌باشد و فرودگاه امام خمینی نیز نیازمند برنامه‌ریزی جهت توسعه در سال‌های طرح می‌باشد. در این تحقیق با پیش‌بینی ترافیک هوایی در سال های 1394، 1404 و 1414، تعداد جایگاه مورد نیاز فرودگاه مهرآباد در سال‌های طرح به ترتیب برابر با 44، 61 و 81 جایگاه و تعداد جایگاه مورد نیاز فرودگاه امام خمینی به ترتیب برابر با 21، 38 و 63 جایگاه بدست آمد؛ و سپس با بررسی عوامل تاثیرگذار بر ظرفیت توقفگاه فرودگاه‌ها، ظرفیت فرودگاه مهرآباد و امام خمینی در سال 1404 به ترتیب 3 و 4 هواپیمای با رده عملیاتی C و در سال 1414نیز به ترتیب 4 و 6 هواپیمای با رده عملیاتی C در ساعت اوج افزایش یافت. همچنین میزان توسعه مورد نیاز فرودگاه مهرآباد و امام خمینی در سال‌های 1404 به ترتیب برابر با 10700 و 42800 مترمربع و نیز در سال 1414 به ترتیب برابر با 95000 و 267300 مترمربع پیش‌بینی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Apron replanning for Tehran's Mehrabad and Imam Khomeini airports in conditions of increased fleet

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Eisapour 1
  • Ali Abdi kordani 2
  • Mahdi Nasrollahi 3
1 M.Sc., Grad., Science and Research Branch Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
3 Ph.D., Stud., Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, with remarkable and rapid advance in aerial transportation throughout the world, airports are confronted with passenger traffic growth. the world's major airports replace the airport modern management into the absolute development of flying parts, to increase the capacity of airports and prevent the cost surplus to requirements. One of the problems is the lack of available space for the development of the flying field. Meanwhile, duo to the comprehensive sanctions against Iran especially in aviation and increase in aerial traffic, air fleet has been exhausted. According to the recent political agreement and Iran will to modernize the fleet, in the not too distant future it is expected the country's airport capacity will not be adequate for the air traffics. Due to economic policy as well as strategic locations, Tehran Mehrabad and Imam Khomeini airports should have the ability to meet the highest volume of air traffic; while there are problems of land possession and development in Mehrabad airport because of the age of the establishment and Imam Khomeini Airport also requires planning for development in the future.
In this study, according to the air traffic prediction in the years 1394, 1404 and 1414, the number of required position in Mehrabad airport will be determined 44, 61 and 81 and 21, 38 and 63 positions in Imam Khomeini International Airport respectively. And then by examining factors affecting the capacity of stopover airports, Mehrabad and Imam Khomeini airport capacity at peak hours will be 3 and 4 aircrafts with operating category C in the year 1404 and, 4 and 6 aircraft in 1414. Moreover, it is predicted that the development area in Mehrabad and Imam Khomeini airports will be 10700 and 42800 square meters in the year 1404 and 95000 and 267300 square meters in the year 1414.

کلیدواژه‌ها [English]

  • airport
  • air traffic
  • capacity of the airside
  • airport apron
  • air fleet
- "بازنگری نشریه 197 آیین­نامه طراحی محوطه فرودگاهی"، (1379)، پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی.
-­Aerodrames, International Civil Aviation Organization, (2013), "Annex 14,Vol.­1:Aerodrame Design and Operations", Montreal, Canada.
-­Airbus commercial aircraft, (1992), "Airbus 321 Airplain characteristics for airport planning", France.
- Airbus commercial aircraft, (1995), "Airbus 320 Airplain characteristics for airport planning", France­.
-­Airbus commercial aircraft, (2008), "Airbus 380 Airplain characteristics for airport planning", France.
-­Airbus commercial aircraft, (2009), "Airbus 330 Airplain characteristics for airport planning", France
- Airbus commercial aircraft,(1983) "Airbus 300-600 Airplain characteristics for airport planning", France.
-­Airports Council International, (2014), "Runway Safety Handbook", Canada.
- Boeig Company, (2002), "Boeig747-400 Airplain characteristics for airport planning" , USA.
-Federal Aviation Administration, (2008), "Airport design, Advisori Circular AC 150/5300-13A",  Washington.
- I.R.of Iran civil organization, (2010), “Iran Civil Aviation Standards”, ICASS114, Vol.1, Design and Operation",Iran.
- International Civil Aviation Organization, (2006), "Aerodrame Design Manual, part 2: Taxiway, Apron and Holding Bays",Third Edition, Montreal, Canada.
-International Air Transport Association,  (2004), "Airport Development  reference  Manual", Havana, Cuba.
-International Air Transport Association, (2014), "Airport Development reference Manual", Havana, Cuba.
-International Civil Aviation  Organization, (2006),"Manual on air traffic forcasting", Montreal, Canada.
-­Kazda Antonin, Caves Robert E.(2007),­"Airports Design and Operation", second edition, Amsterdam, Netherlands.
- Robert Horenjeff, Francis X.McKelvey William J.Sproul, Seth B.Young, (2010), "­Planning and Design of Airports" Fifth edition,USA.
- Suharman Hamzah , Sakti Adji Adidsasmita­, (2015), "Aircraft parking stands: proposed model for Indonesian airports", Elseveir, pp.324-329.