بررسی محاسبه معکوس ضرایب ارتجاعی لایه های روسازی به روش های استاتیکی و دینامیکی، با استفاده از نرم افزارهایMODULUS6.0،ELMOD5.0‌،EVERCALC5.0 و DBSID