یکپارچگی زمانبندی حمل ونقل در زنجیره تأمین با وسائط نقلیه دارای ظرفیت‌های متفاوت