مسیریابی وسایل نقلیه در سیستم هدایت مسیر پویا مبتنی بر یادگیری عاملهای هوشمند