مدلهای ایمنی برای راههای شهری ایران

نویسندگان

علم و صنعت ایران، مهندسی عمران

چکیده

در این مقاله، یک مدل آماری برای تخمین تعداد تصادفات در قطعات راههای شهری ایران ارایه شده است. این مدل براساس داده های ترافیکی، هندسی، محیطی و تصادفات 161 قطعه راه درونشهری بطول کلی 104 کیلومتر در یکی از شهرهای بزرگ ایران (زاهدان) پایه ریزی شده و هدف این بوده است تا یک مدل کلی برای انواع راههای شهری به منظور ارزیابی از عملکرد ایمنی آنان ارایه شود. برای ساخت این مدل، یک متدولوژی نسبتاً جدید بکار گرفته شده است که مهمترین ویژگیهای آن را انتخاب نوع مدل برمبنای خصوصیات آماری داده ها، کاربرد توابع انتگرال در انتخاب شکل تابعی متغیرها، بهینه سازی به روش گرادیان اصلاح شده، استفاده از نمودار تجمعی باقیمانده ها برای آزمایش نکویی برازش مدلها و عدم استفاده از نرم افزارهای آماری برای اجرای فرایند مدلسازی، تشکیل داده و از مزیت عمده قابلیت تعمیم به سایر موضوعات مهندسی نیز برخوردار می باشد. نتایج مطالعه نشان داد که هریک از متغیرهای مستقل از شکل تابعی خاصی پیروی می کنند که با خصوصیت داده ای آنها در ارتباط بوده و روشهای آماری موجود نظیر رگرسیونهای خطی تعمیم یافته ( GLM) و رگرسیونهای خطی معمولی ( (CLMبدلیل عدم توانایی در جداسازی متغیرها و مدلسازی روابط غیرخطی بین متغیر وابسته و هر متغیر مستقل، قادر به برازش مناسب داده هایی باخصوصیات مختلف نمی باشند. بعلاوه در ارتباط با ایمنی شهرهای ایران، حجم ترافیک بصورت متوسط ترافیک روزانه (AADT) بیشترین تاثیر را در میزان تصادفات داشته و برای هر 10000وسیله نقلیه در روز، تعداد تصادفات را بین 20-15 درصد افزایش داده و در حجمهای بالا این درصد روبه کاهش می باشد. همچنین، متغیرهایی نظیردرصد استفاده از پارکینگ حاشیه، تراکم نقاط دسترسی، تعداد خطوط، جهت ترافیک، عرض سواره رو و میانه از دیگر متغیرهایی هستندکه در شهرهای ایران به نسبتهای مختلف در افزایش یا کاهش تصادفات نقش دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Safety models for Urban Roads in Iran

چکیده [English]

In this paper, a statistical model has been offered to predict accident number in the segments of Iranian urban roads. The model was constructed on the base of traffic, geometric, environmental data and also the accident number for one hundred sixty five segments of urban road in Zahedan city, one of the biggest cities in Iran. Producing of a general model for several urban road types for evaluation of safety performance was the final aim of the applying of the model in this area. For production of the model a new methodology have been used. The most important features of this methodology are: selecting type of model on the base of characteristics statistical of data, applying of integral functions for selecting of variables functional form, the optimization on the base of improved gradient vector method, the goodness of fit models on the base of plot of cumulative residuals, and also no using of software statistical for running of modeling processes. On the other hand, this methodology can be extended to the other engineering subjects.

The results showed that the independent variables, on the base of their character, imitate special functional form related to their data characteristics. The functional form can be liner, nonlinear or complex of them occasionally. Although the generalized linear models (GLMs) commonly use in develop accident prediction models, they are not able to model probability of nonlinear relationship between dependent variables and independent variables, and on the other hand they usually divide independent variables and study their ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Roads
  • Safety Models
  • integral functions
  • Modify Gradiant Method . Accident
  • Modeling