مقایسه پاسخ لرزه‌ای غیر همبسته یک جهته و همبسته دو جهته در جداگرهای لاستیکی- سربی پل‌های جداسازی شده