بررسی شاخص سختی مارشال، سختی خمشی و عمر خستگی در مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای(SMA) دارای تثبیت‌کننده‌های مختلف

نویسندگان

فردوسی مشهد، فنی مهندسی

چکیده

در اوایل دهة 1970، صنعت راه اروپا نیاز به روسازی‌هایی مقاوم در مقابل شیارافتادگی سطح راه، ساییدگی و خرابیهای گوناگونی که به وسیله بارهای ترافیکی سنگین و لاستیک‌های میخ‌دار ایجاد می‌‌شد را احساس کرد‌. برای برطرف کردن این نیاز مجریان روسازی راه‌ها مخلوطهای آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای (SMA) را ابداع کردند. بالا بودن فضای خالی بین مصالح درشت‌دانه و مصرف نسبتاً زیاد قیر و اندود ضخیم ‌قیری مصالح سنگی درشت دانه در مخلوط‌های SMA عاملی جهت ریزش و بیرون زدن قیر از این مخلوط در هنگام ذخیره‌سازی، حمل و پخش آن می‌‍‌باشد. الیاف به عنوان نوعی از تثبیت کننده‌ها در مخلوط‌های SMA برای جلوگیری از ریزش قیر و مسلح‌سازی بکار می‌روند‌. انواع معمول الیاف مورد استفاده در این مخلوطها الیاف سلولزی و معدنی هستند‌. هدف از این تحقیق بررسی امکان استفاده از الیاف مصنوعی و سلولزی مختلف پسماندی کارخانه‌های فرش، موکت و لاستیک موجود در کشور، همچنین الیاف تولید بومی و نیز بررسی کاربرد اثر نوع الیاف سلولزی و مصنوعی بر خواص خستگی و ریزش قیر مخلو‌طهای SMA می‌باشد. به این منظور الیاف مصنوعی اکریلیک، پلی‌پروپیلن و پلی‌استر همچنین، الیاف سلولزی ویسکوز و کنف به عنوان تثبیت کننده مخلوطهای SMA برای تحقیق از داخل کشور جمع‌آوری شدند. در این تحقیق میزان ریزش قیر، شاخص سختی مارشال، سختی خمشی و عمر خستگی مخلوطهای SMA حاوی این الیاف ارزیابی و رابطه آنها با یکدیگر مقایسه گردید‌. نتایج آزمایش نشان داد که مخلوط‌های SMA حاوی الیاف مصنوعی پلی‌پروپیلن، اکریلیک و پلی-استر ریزش قیر بیشتری نسبت به مخلوط‌های حاوی الیاف مصنوعی کنف و ویسکوز از خود نشان دادند و نیز مخلوطهای دارای شاخص سختی مارشال بیشتر، سختی خمشی بیشتری دارند، سختی خمشی مخلوط‌های حاوی اکرلیک و پلی‌پروپیلن در سطح کرنشهای اعمالی مختلف از باقی مخلوطها بیشتراست و نیز با افزایش سطح کرنش اعمالی سختی خمشی مخلوط کاهش می‌یابد، همچنین مخلوطهای حاوی الیاف اکرلیک و کنف عمر خستگی بیشتری نسبت به سایر مخلوطها از خود نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation about Marshall Stiffness index, flexural stiffness and fatigue life of Stone Matrix Asphalt with different fibers stabilizers

چکیده [English]

In early 1970s European road industry felt the need for a pavement that resists rutting, wearing out and the damage caused by heavy traffic load and studded tires. In order to address this need, officials have developed Stone Matrix Asphalt (SMA). High value of coarse aggregate, use of large amount of asphalt binder and thickness of asphalt film around the coarse aggregate in SMA are the main reasons for drain down, flushing and bleeding during the storage, transportation and placing. So as to decrease these weaknesses, stabilizers for thickening of binder and increasing the viscosity are used. Fibers are one of the materials used for this purpose, that is, Fibers use to reinforce and stabilize of this mixture. Common types of fibers used for these applications are cellulose and mineral. Aim of present study is to investigate the feasibility of using Acrylic, Jute, Polyester, polypropylene and Viscose fibers as stabilizer which are gather from native and waste material resources and to determine their effect on drain down and fatigue strength of the mixtures. In this experimental research, mixture with cellulose fibers has higher asphalt content than synthetic fibers therefore synthetic fibers are more economical. By reducing the amount of the most expensive constituent of an asphalt mixture (asphalt binder), the result could be more cost effective pavements. Flexural stiffness and fatigue life of SMA mixtures containing fibers are compared. Flexural stiffness of mixtures containing Acrylic was higher at different applied strain level compared to others. The mixtures containing Acrylic and Jute fibers show significant increase in their fatigue life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SMA mixtures
  • Fibers
  • Marshal Stiffness index
  • FLEXURAL STIFFNESS
  • Fatigue life