سنجش عوامل تاثیرگذار بر میزان رضایت از سکونت در محلات بلافصل ایستگاه‌های مترو

نویسندگان

1 علم وصنعت ایران، شهرسازی

2 علم و صنعت ایران، شهرسازی

چکیده

مترو یکی از کارآمدترین وسایل حمل و نقل عمومی است. در شهری مانند تهران علی رغم عوامل محدودکننده استفاده از خودرو، توسعه یک شبکه ریلی شهری اجتناب ناپذیر می‌باشد. در کنار ویژگی‌های مثبت مترو بر بهبود وضعیت حمل و نقل شهر تهران، این سیستم مشکلاتی برای ساکنان محلات بلافصل آنها بوجود آورده است.
مشکلات اجتماعی شامل تغییر ساختارهای اجتماعی، نفوذ افراد غیربومی در محله و... درکنار مشکلات ترافیکی مشتمل بر افزایش ترافیک محلی و بر هم زدن آسایش، افزایش آلودگی صوتی، پارکینگ حاشیه‌ای و... بر میزان رضایت از سکونت ساکنان در محلات مجاور تاثیرگذار است.
هدف این نوشتار، بررسی عوامل تاثیرگذار بر رضایتمندی از سکونت در محله بعد از احداث ایستگاه مترو، شامل ویژگی‌های فردی استفاده کننده از مترو و شاخص‌های مطلوبیت کیفیت اجتماعی، کالبدی و ترافیکی، بوسیله مدلی پیش بینی کننده است که میزان رضایت ساکنین محلات را با شناسایی متغیرهای تاثیرگذار اندازه گیری کند.
در تحقیق حاضر پس از بررسی ایستگاههای مترو خطوط یک و دو مترو شهری تهران، دو ایستگاه مترو دانشگاه شریف و ایستگاه مترو دانشگاه علم و صنعت ایران برای نمونه انتخاب شدند و 160 پرسشنامه در میان ساکنین محلات بلافصل آنها توزیع و تکمیل شد. نتایج مدل حاکی از آن است که شاخص های جنسیت و سن از میان ویژگی های فردی و مطلوبیت شاخص-های اجتماعی و کالبدی بر میزان رضایت از سکونت در محله بعد از احداث ایستگاه مترو تاثیر گذار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Key Factors on Satisfaction Level of Residence in Neighborhoods Adjacent to Metro Stations

چکیده [English]

Metro is one of the most efficient public transportation modes. In a city such as Tehran, despite increasing restrictive measures of automobile use, such as introduction of traffic prohibited zone and entrance based on plate number, as well as renovation of bus fleet, the option of urban rail transportation is inevitable. Metro, along its positive effects in improving the urban transportation of Tehran, had some negative social, traffic, physical and environmental effects on the metro station adjacent neighborhoods and had confronted their residents with some problems.
Social problems including transformations in social structures, penetration of non-locals into neighborhoods,… along with problems in terms of traffic including increase in local traffic and disruption of environmental pleasantness, increase in noise pollution, curb parking and reduction of movement safety in neighborhoods had effects on residential satisfaction levels of the residents in neighborhoods adjacent to metro stations.
The aim of this article is to review the affective factors on the satisfaction of residence in neighborhoods after introduction of metro stations, including personal characteristics of metro users (gender, sex, education, length of residence, distance from metro station) and indices of social and traffic conditions to provide a predictive model to measure the satisfaction level of local residence based on them.
For this purpose using questionnaire techniques, field data was collected and analyzed for hypothesis testing. In this study, two stations, Sharif University and Science and Technology University were selected and 160 residents of adjacent neighborhoods responded to questionnaires.
The results of this model show that gender and sex indices among personal characteristics and transformation in socio-physical indices due to introduction of metro stations had affected residential satisfaction levels within neighborhoods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metro
  • Neighbourhood
  • Trafic Effects
  • Social Effects
  • Transut Oreinted Development