تحلیل ظرفیت مقاطع پایه بزرگراهی (مطالعه موردی: بزرگراه شهیدخرازی اصفهان)

نویسندگان

1 صنعتی اصفهان، عمران

2 صنعتی شریف، عمران

چکیده

این مطالعه، با هدف تحلیل ظرفیت مقاطع پایه بزرگراهی در ایران و ارتباط آن با نحوه رفتار رانندگان انجام شده‌است. بزرگراه موردمطالعه در این تحقیق، بزرگراه درون‌شهری شهید خرازی اصفهان است. داده‌های ترافیکی جمع‌آوری‌شده در ساعات مختلف روز و شب شامل تردد، سرعت متوسط و سرفاصله زمانی می‌باشند. با استفاده از مدل‌های کلان سرعت- چگالی و همچنین با تحلیل سرفاصله‌های زمانی وسایل نقلیه، ظرفیت خطوط مختلف قطعه پایه بزرگراهی تحت شرایط جریان غیرمنقطع تعیین شده‌است. نتایج حاکی از آن است که ظرفیت خطوط بزرگراه موردمطالعه بیشتر از ظرفیت پیشنهادی راهنمای ظرفیت راهها HCM می‌باشد. مهم‌ترین علت این امر، ویژگی‌های متفاوت رفتاری جامعه رانندگان ایرانی نسبت به سایر جوامع می‌باشد. تمایل بخش عظیمی از جامعه رانندگان ایرانی به انتخاب سرفاصله‌های غیرایمن و عدم رعایت فاصله ایمن دنباله‌روی مخصوصاً در ترددهای نزدیک به ظرفیت، اگرچه ظرفیت خطوط را افزایش داده‌است ولی در عین حال سبب کاهش ایمنی و افزایش احتمال خطر تصادف نیز شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capacity Analysis of the basic Multi-Lane Highway Segments(A case study of Shahid Kharrazi multi-lane highway in Isfahan)

چکیده [English]

The aim of the present study is to analyze the capacity of the basic Multi-Lane Highway Segments and to investigate the relationship between the capacity and the behavioral characteristics of Iranian driver population. The case study was Shahid Kharrazi multi-lane highway in Isfahan. Under uninterrupted flow conditions, the capacity of different lanes was calculated using both macroscopic and microscopic approach. For the first approach, three macroscopic speed- density models were used including the Greenshields linear model, Greenberg logarithmic model and Underwood exponential model. For this, the main traffic parameters such as flow rate, mean speed and density were obtained for different day-time and night-time periods. In order to implement the capacity analysis through the microscopic approach, the vehicle time headway data were extracted. The results related to the both approaches indicate that the capacity values of Iranian multi-lane highways lead to higher amounts than the value proposed by Highway Capacity Manual (HCM2000). It seems that the most important reason is the distinct behavioral characteristics of Iranian driver population than HCM study-population. The Inclination of a large part of Iranian drivers to choose unsafe headways and non-compliance with safe distance through car-following Process has been caused increasing the capacity; nevertheless it has increased the risk of accident and has caused reduction in the driving safety. The other results of this paper indicate that the patterns of driver behaviors in different lanes are heterogeneous. This has been led that traffic parameters such as the capacity have had the considerable discrepancy for different lanes. It is also inferable that the capacity decrease at night-time hours about 2 till 8 % due to more cautious behaviors of drivers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capacity
  • car-following
  • driver behavior
  • Time Headway
  • car
  • following