عارضه یابی، تحلیل کارایی و رتبه بندی سیستم فرودگاه های کشور با استفاده از رویکرد ارزیابی کارایی متقاطع

نویسندگان

،

چکیده

کسب اطمینان از ارائه‌ی بهترین و کیفی‌ترین خدمات در بخش حمل و نقل هوایی، مستلزم ارزیابی عملکرد فرودگاه های کشور می باشد. هدف از این مقاله ارزیابی کارایی فرودگاه های کشور با استفاده از یکی از تکنیک های ناپارامتریک در این زمینه تحت عنوان تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد. بدین صورت که از تکنیک تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی کارایی فرودگاه ها با ورودی هایی همچون تعداد نیروی کار، مساحت ترمینال، طول باند و خروجی هایی همچون تعداد پرواز، تعداد مسافر جا به جا شده و میزان بار حمل شده استفاده شد و فرودگاه های کشور به دو دسته فرودگاه های کارا و غیر کارا طبقه بندی شدند. در مرحله بعد ضمن شناسایی فرودگاه های مرجع برای فرودگاه های ناکارا، شاخص های حساس موثر بر کارایی فرودگاه های کشور شناسایی و بررسی شد تا امکان افزایش کارایی هر فرودگاه نیز فراهم شود. فرودگاه های منتخب این پژوهش متشکل بر 21 فرودگاه فعال کشور در زمینه حمل و نقل هوایی می باشد که از این تعداد فرودگاه های امام، مهرآباد، اهواز، رشت، ساری، گرگان و بیرجند حداکثر کارایی از مدل تحلیل پوششی داده ها بدست آورند. شاخص تعداد کارکنان فرودگاه به عنوان کم حساسترین و شاخص مساحت ترمینال به عنوان حساسترین شاخص در عملکرد کارایی فرودگاه های کشور شناسایی شد. در پایان از یک مکانیزم رتبه بندی کامل تحت عنوان تکنیک ارزیابی کارایی متقاطع به منظور رتبه بندی فرودگاه های کشور استفاده شد. نتایج رتبه بندی نهایی، فرودگاه اهواز را در رتبه اول و فرودگاه آبادان را در رتبه آخر سطح عملکرد نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Find happening, Efficiency Analysis and ranking Iran's airport systems by crossing efficiency evaluation

چکیده [English]

Having confidence to quality of air transportation needs evaluation of airports performance. the purpose of this paper evaluating efficiency of airports by DEA ( Data Envelopment Analysis). There for; inputs like number of human resources, terminal mensuration, Band length and outputs like number of flight, number of transferred passengers and amount of carrying cargo use in DEA technique for classification airports to efficiency and non-efficiency. Then, were identified source airports for non-efficiency airports. Also, were identified sensitive indexes effects on efficiency of airports to present possibility of airport's improvement. From selective airports in this research containing 21 airports; Emam, Mehrabad, Ahvaz, Rasht, Sari, Gorgan and Birjand airports had maximum efficiency. Number of human resources of airport were identified as less sensitive index and terminal mansuration were identified as most sensitive index in efficiency of Iran airports. Finally, were used crossing efficiency evaluation technique for ranking airports. this ranking showed Ahvaz airport has first rank and Mehrabad airport has latest rank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data envelopment analysis (DEA)
  • Sensitivity analysis
  • Iran airports
  • crossing efficiency evaluation