بررسی تأثیر دانه بندی و ایجاد بافت درشت به روش شیارزدن بر مقاومت لغزندگی روسازی های بتنی راه

نویسنده

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، عمران

چکیده

ایجاد مقاومت لغزندگی کافی یکی از الزامات مهم و اجتناب ناپذیر در ساخت روسازی های بتنی است. انتخاب روش پرداخت سطح رویه، فاکتوری است که اثرات عمده ای بر خصوصیات اصطکاکی سطح دارد. با این حال، هنوز دستورالعمل جامعی برای شناسایی و انتخاب روش ایجاد بافت روسازی های بتنی که مجموعه عوامل فنی، اقتصادی، زیست محیطی و ایمنی راه را در بر گیرد، وجود ندارد. هدف از این پژوهش آزمایشگاهی، تعیین رابطه بین مشخصات بافت درشت ایجاد شده و مقاومت لغزندگی روسازی های بتنی می باشد. برای این منظور با درنظر گرفتن سه تیپ دانه بندی مختلف براساس تفاوت در بزرگترین سایز اسمی سنگدانه های آنها، به ارائه سه طرح اختلاط مناسب اقدام شد. پس از پذیرش این سه تیپ مخلوط، جهت ساخت نمونه های مربوط به آزمایشات آونگ انگلیسی و پخش ماسه، روش شیارزدن(در وضعیت بتن پلاستیک) بکار گرفته شد تا میزان تأثیر این روش بر خصوصیات بافت ریز و بافت درشت رویه های بتنی، ارزیابی گردد. شیارها در سه پهنا و چهار فاصله مختلف، بر روی سطح ایجاد شدند و نمونه ها در سه امتداد طولی و عرضی و مورب، تحت آزمایش آونگ انگلیسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ایجاد بافت بر روی سطح بتن، مقاومت لغزندگی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. همچنین با افزایش پهنا و کاهش فواصل شیارها، اصطکاک بیشتری تولید می گردد و هرگاه بافت ایجاد شده در امتداد عمود بر جریان ترافیک باشد، بالاترین میزان اصطکاک را دارا می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Aggregate Grading and Macrotexture Creating With Tining Method on the Skid Resistance of Concrete Pavement

چکیده [English]

Providing adequate surface frictional resistance is a major requirement in the construction of concrete pavements, and the choice of surface finishing treatment method is an important factor that directly affects the skid resistance properties of the pavement surface. Furthermore, no widely accepted guidelines or procedures for identifying and selecting methods of texturing concrete pavements that consider relevant technical, environmental, economic, and safety issues are available. The aim of this study was to investigate the functional relationship linking macrotexture characteristics and skid resistance of concrete pavement. Therefore, requiring mixtures was designed with consideration of three different grading aggregates based on the difference in nominal maximum aggregate size (NMAS). With acceptance of these three mixtures, the study consisted of an experimental program that involved skid resistance testing of laboratory prepared specimens which textured with tining method in plastic concrete. Then the British pendulum tester and Sand patch method was used for microtexture and macrotexture measurements, respectively. Tines were raked in three different width and four different spacing and British pendulum tester experiments were performed on transverse, skew and longitudinal tined surfaces. The results demonstrated that skid resistance of concrete surface is significantly affected by the macrotexture. Moreover, this paper implies that friction value increases by increasing tine width and decreasing tine spacing. Furthermore, maximum friction was achieved when pendulum move direction was perpendicular to tine direction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • skid resistance
  • concrete pavement
  • Tining
  • Microtexture
  • macrotexture
  • British pendulum tester
  • Sand patch method