بررسی عددی پدیده اثرپیستونی درون یکی از تونل های سیستم قطار شهری شیراز همراه با اثر فن ها

نویسنده

شیراز، مکانیک

چکیده

حرکت سریع قطار در تونل، باعث ایجاد امواج فشاری و رفت و برگشت این امواج در طول تونل می شود، این پدیده که اثر پیستونی نام دارد تاثیر بسزایی بر سیستم های مربوط به تونل همچون سیستم تهویه می گذارد. علاوه بر این، افزایش فشار اولیه ناشی از ورود قطار به تونل مهم ترین و بیشترین افزایش فشار مشاهده شده در طول تونل است، که خود از عوامل اصلی ایجاد تغییرات در توزیع فشار و خصوصیات جریان درون تونل می باشد. در نتیجه در مباحث مربوط به اثر پیستونی، محاسبه میزان این افزایش فشار اولیه ضروری به نظر می رسد. در اینجا ابتدا مدل عددی حاضر در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی موجود صحه گذاری می گردد و پس از اطمینان از صحت عملکرد مدل، نخست به بررسی عددی جریان سیال و پدیده اثر پیستونی در یکی از تونل های بسته سیستم قطار شهری شیراز پرداخته شده است. میدان جریان در اطراف قطار متحرک با استفاده از روش شبکه دینامیک به دست آمده و میزان افزایش فشار و تغییرات سرعت و فشار در طول تونل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج اولیه حاکی از آن است که بیش ترین تغییرات فشار و سرعت در محدوده اطراف قطار صورت می پذیرد که حداکثرسرعت در پشت قطار و حداکثر فشار، معمولاَ در جلوی قطار است به جز در انتهای حرکت شتابدار منفی قطار، که در این حالت حداکثر فشار در پشت قطار می باشد. هم چنین اثر فن ها نصب شده در نزدیکی ورودی و خروجی تونل نیز در نظر گرفته شده است و تاثیر وجود فن بر مقدار افزایش فشار اولیه و نیز میدان جریان در اطراف بازشدگی فن ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده تغییرات قابل توجه در دبی هوای جابجا شده بین ایستگاهها و تونل تحت تاثیر حرکت قطار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical analysis of piston effect in one of the tunnels of Shiraz subway system including the effect of fans

چکیده [English]

The flow field around each moving vehicle experiences the pressure and velocity changes. The pressure in front of the vehicle increases while the pressure behind it decreases. This phenomenon, which is more pronounced in closed space like tunnels, is called piston effect. When the train enters the tunnel a compression wave would be generated and propagates along the tunnel which causes the most and the first pressure rise along the tunnel. The compression wave along with an expansion wave of the train tail severely affects the pressure and velocity distributions in the tunnel and around the train. In this research, firstly the results were compared with experimental data available in the literatures to verify the accuracy of the present numerical model. Then the flowfield around the train in different time steps was obtained.
The results show that, in each time step, the most pressure and velocity changes along the tunnel, occurs around the train body. The maximum velocity magnitude is around the train rear and the highest pressure magnitude is around the train head except at the time of train negative acceleration, which the pressure magnitude is maximum at the rear of the train.
Finally, the interaction of the fans near the tunnel inlet and outlet and train movement was investigated which results show that when the fan is in operation, the separation bubble on the train top would be larger which leads to increase in the first pressure rise due to train entry to the tunnel. In addition the inlet and outlet flow to the tunnel from stations change remarkably due to train movement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Piston effect
  • Piston effect; Numerical analysis ; Pressure Wave;Fan; Dynamic mesh
  • Numerical analysis
  • Pressure Wave
  • fan
  • Dynamic mesh