توسعه مدل عددی دو بعدی در پلان به منظور بررسی شکل دیوار هدایت آب پلها

نویسندگان

تهران، عمران

چکیده

در این تحقیق یک مدل عددی برای شبیه‌سازی دو بعدی جریانهای با سطح آزاد به منظور بررسی شکل دیوار هدایت آب پلها ارائه شده است. معادلات حاکم بر این مدل، معادلات ناویر استوکس متوسط‌گیری شده در عمق می‌باشند که با استفاده از روش حجم محدود گسسته‌سازی شده و به کمک روش گام جزئی حل شده‌اند. محیط حل نیز با استفاده از یک شبکه بدون ساختار مثلثی تولید شده به روش دلاونی، منقطع شده است. با استفاده از این مدل، تراز سطح آزاد آب و سرعتهای متوسط‌گیری شده عمقی در محیط حل محاسبه می‌شوند. برای محاسبه پارامترهای مذکور، ابتدا ترمهای جابجایی و پخش معادلات اندازه حرکت حل شده و مقادیر میانی سرعتها بدست می‌آیند. در گام دوم اثر اصطکاک کف اضافه می‌شود و در ادامه با حل همزمان معادله پیوستگی و ترمهای باقیمانده معادلات اندازه حرکت، تراز سطح آزاد آب تعیین می‌گردد و در نهایت با استفاده از تراز سطح آزاد آب محاسبه شده، مقادیر نهایی سرعتها بدست می‌آیند. پس از صحت‌سنجی مدل با آزمونهای مختلف و اطمینان از عملکرد مناسب آن، مدل توسعه داده شده جهت بررسی شکلهای مختلف دیوار هدایت و تعیین حالت بهینه مورد استفاده قرار ‌گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

River Guide Wall

چکیده [English]

River Guide Wall

کلیدواژه‌ها [English]

  • River Guide Wall