تأثیر تقاضای متغیر بر مسیریابی اتوبوس تندرو

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

چکیده

از جمله روش های افزایش سهم تقاضای حمل و نقل همگانی احداث سامانه اتوبوس تندرو است. تغییر تقاضا می تواند باعث ایجاد تغییر در مسیرهای بهینه شبکه حمل و نقل همگانی شود. کمینه کردن تعداد تغییر وسیله ها و کمینه سازی متوسط زمان سفر استفاده کنندگان و بیشینه پوشش شبکه می تواند اساس بهینه سازی یک شبکه حمل و نقل راتشکیل دهند. از جمله داده های مسأله تقاضای حمل و نقل همگانی، تعداد ناوگان، شبکه خیابانی، تعداد ناوگان اتوبوس تندرو، تعداد خطوط اتوبوس تندرو، میزان تقاضای قابل تغییر در صورت اضافه شدن مسیر اتوبوس تندرو به شبکه حمل و نقل همگانی هستند. در این مقاله روشی در بررسی تأثیر تقاضای متغیر بر مسیریابی اتوبوس تندرو، در ادامه روند یک مسأله مسیریابی بهینه توسعه داده می شود. همراه با در نظر گرفتن شبکه اتوبوس و اتوبوس تندرو به صورت یک شبکه اتوبوسرانی یکپارچه، متوسط زمان سفر استفاده کنندگان به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شده است و تغییر تقاضا در گره هایی که بر روی مسیر اتوبوس تندرو قرار می گیرند اعمال شده است. این مسأله برای شرایطی که ناوگان مستقل برای اتوبوس تندرو وجود دارد و در شرایطی که کل سیستم اتوبوسرانی ناوگان مشترک دارد در یک شبکه نمونه بررسی شده است. در این موارد کاهش متوسط زمان سفر استفاده کنندگان در شرایطی که تقاضا تغییر می کند بررسی شده است. بر اساس نتایج، در صورت تغییر مسیر، با استفاده از الگوریتم مسیر بهینه و 20 درصد تغییر تقاضا، برای 30 درصد کاهش زمان سفر اتوبوس تندرو در سه سناریو با تعداد ناوگان و مسیرهای اولیه متفاوت، متوسط زمان سفر استفاده کنندگان 58/1، 76/0، و 92/2 درصد نسبت به حالت تغییر تقاضا و عدم تغییر مسیر برای ناوگان مشترک کاهش می یابد. برای ناوگان مستقل برای اتوبوس تندرو این میزان کاهش 04/1، 11/1، و 21/2 درصد می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Variable Demand in Bus Rapid Transit Routing

چکیده [English]

One of increasing demand in transit system is building and operating BRT. Variation in demand can changes the optimal routes in transit network. A transit network optimization, including route structure and fleet optimization, can be based on minimization transit transfer and total user cost and maximizing service coverage, given information on transit demand, transit fleet size, and the street network of the transit service area. Other information like BRT fleet size, and number of BRT line are used for this paper. As a first step in planning an integrated transit network, an estimate of the reduction in total travel time, and demand increasing in BRT is needed. An optimization problem that uses Simulated Annealing and Fast Descent to optimize route structure and headway of transit network is considered. And then a flexibility analysis approach with a heuristic algorithm is considered for time reducing and demand increasing in BRT line. As a result, by solving an integrated transit network by a BRT line, average travel time is reduced for 30% of BRT route time reduction and 20% demand increasing for 3 cases as 1.58, 0.76, 2.92 percents for same fleet and for separate BRT fleet its reduction be 1.04, 1.11, and 2.21 percents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : variable demand
  • routing
  • bus rapid transit
  • average travel time