بررسی جایگاه بخش حمل و نقل در رشد اقتصادی با استفاده از رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی

نویسنده

علامه طباطبایی تهران، دانشکده اقتصاد

چکیده

امروزه حمل و نقل یکی از اجزای مهم اقتصاد محسوب می‌گردد و بدلیل اثرات کوتاه مدت، میان مدت و درازمدتی که بر متغیرهای اصلی اقتصاد کشور مانند تولید، اشتغال، قیمت و شاخص هزینه زندگی بر جای می‌گذارد، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای بر خوردار است. بنابراین بررسی جایگاه این بخش از نظر آثار و تبعات اقتصادی- اجتماعی که توسعه و گسترش این بخش بر سایر بخش‌های اقتصاد و همچنین نحوه توزیع درآمد عوامل تولید دارد، بسیار ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله به منظور بررسی این آثار به طور همزمان، از ماتریس حسابداری اجتماعی تجمیع شده در 15 بخش سال 1385 بهره جسته‌ایم. نتایج مشاهدات حاکی از آن است که اولا اثرات غیر مستقیم ناشی از سیاست‌های توسعه و گسترش بخش حمل ونقل و ارتباطات بیشتر از اثرات مستقیم آن است و سرمایه‌گذاری در این بخش زمینه رشد و توسعه بیشتر برای سایر بخش‌ها را فراهم می‌کند. دوما بیشترین افزایش درآمد عوامل تولیدی مربوط به درآمد نیروی کار است بنابراین این بخش، بخشی کاربر بوده و اعمال سیاست‌های توسعه و گسترش در این بخش می‌تواند از میزان بیکاری موجود در جامعه بکاهد. سوما، از بین گروه‌های مختلف نیروی کار، درآمد مختلط بیشترین افزایش را به خود اختصای داده که این بیانگر آن است که بیشتر نیروی کاری که در این بخش مشغول به کار هستند جزء خویش‌فرمایان‌اند. همچنین مشاهده می‌شود که اعمال سیاست‌های توسعه و گسترش در بخش حمل و نقل و ارتباطات ضمن آنکه موجب افزایش درآمد خانوارهای شهری و روستایی می‌شود توزیع درآمد نهادی را متعادل‌تر کرده و داری آثار اجتماعی مثبت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Transportation Sector on Economic Growth with Social Accounting Matrix (SAM)

چکیده [English]

Today, transportation is one of the most important sectors of the economy and because of effects short-run, medium term and long-run that have on economic main variables such as production, employment, prices and living cost index, have high position in country. Therefore the survey of this sector is necessary because of the effects of economic-social on other economic sectors and distribution income. Thus in this article we has been used accumulated Social Accounting Matrix for 15 sectors in 1385. The results show that indirect effects of development policies in transportation and communication sectors are greater than its direct effects. And Investment in this sector provides development for other sectors. The increase highest in factor income is related to labor income. So this sector is labor intensive and development policies decrease unemployment in society. Between different groups of workers, the most increase of income is related mixed incomes that show most of the workers that employed in this sector are self-employed. Development policies in transportation and communication sectors have led income increase in rural and city households and institutional income distribution is more equaled and therefore positive social effects have.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Transportation sector
  • Social Accounting Matrix (SAM)