قیمت گذاری بهینه بنزین و نفت گاز با لحاظ هزینه های خارجی در بخش حمل و نقل ایران

چکیده

هدف این مقاله برآورد قیمت های بهینه بنزین و نفت گاز در بخش حمل و نقل بر اساس روش قیمت گذاری رمزی با لحاظ هزینه های خارجی است. مدل پیشنهادی در این مقاله برای تحلیل دو بخش عرضه و تقاضای بنزین و نفت گاز از نوع مدل های سری زمانی ساختاری بوده که دارای جزء غیر قابل مشاهده روند است و پس از تبدیل مدل به صورت حالت – فضا و با به کار گیری الگوریتم کالمن فیلتر از طریق روش حداکثر راستنمایی برای دوره زمانی 86-1358 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد کشش قیمتی تقاضای بنزین و نفت گاز در بخش حمل و نقل کمتر از یک بوده و به ترتیب برابر 0.3- و 0.2- است. همچنین نتایج حاکی از آن است که هزینه نهایی تولید هر لیتر بنزین و نفت گاز بر اساس آمار و اطلاعات سال 1386 به ترتیب 4856 و 4706 ریال می باشد. در روش قیمت گذاری پیشنهادی هزینه های خارجی آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت در بخش حمل و نقل نیز مد نظر بوده است. نتایج حاکی از آن است که هزینه نهایی خارجی هر لیتر بنزین و نفت گاز مصرفی در بخش حمل و نقل به ترتیب برابر 4/1039 و 3/1108 ریال می باشد. در نهایت قیمت های بهینه بنزین و نفت گاز به دست آمده برای بخش حمل و نقل بر اساس آمار و اطلاعات سال 1386 به ترتیب برابر 3/5316 و 2/4988 ریال می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal pricing of gasoline and gas oil in terms of external costs in the transportation sector in Iran

چکیده [English]

This paper aims to estimate the optimal prices of gasoline and gas oil in the transportation sector based on Ramsey pricing is the external cost. The model proposed in this paper analyzes both the supply and demand for gasoline and gas oil is a structural time series models. Results show price elasticity of gasoline and gas oil demand in the transportation sector was less than a -0.3 and -0.2 are, respectively. The results also suggest that the marginal cost of production per liter of gasoline and gas oil based on 1386 statistics, respectively, 4856 and 4706 is IRR. The results indicate that the external marginal cost per liter of gasoline and gas oil consumption in transportation sector respectively 1039.4 and 1108.3 is the IRR. Finally, the optimal prices for gasoline and gas oil obtained from the transport sector based on 1386 statistics, respectively 5316.3 and 4988.2 is the IRR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ramsey pricing
  • External Cost
  • Transportation
  • structural time series
  • Kalman filter algorithm