تخمین اندازه بهینه هواپیما و صرفه‌های مقیاس و طول مسافت در مسیرهای داخلی شرکت هواپیمایی ایران ایر

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی، گروه اقتصاد

2 الزهرا، علوم اجتماعی و اقتصاد

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه بین هزینه عملیاتی هواپیما و اندازه هواپیماهای مسافربری و تخمین اندازه بهینه هواپیما در خطوط منتخب داخلی شرکت هواپیمایی ایران ایر برای دوره 1387-1385 است. برای این منظور با استفاده از یک مدل نامتوازن پانل و با تخمین تابع هزینه پیشنهاد شده توسط وی و هانسن (2003)، اندازه بهینه هواپیما، صرفه‌های مقیاس و صرفه‌های طول مسیر در سطح میانگین نمونه مورد استفاده، بررسی شده است.
نتایج این مقاله نشان می‌دهد که صرفه‌های اندازه هواپیما در مسیرهای مورد مطالعه وجود دارد. یافته‌های این تحقیق تایید می‌کنند که برای هر طول مسیر خاص یک اندازه بهینه هواپیما وجود دارد بطوریکه این اندازه در مسیرهای کوتاه‌تر کوچکتر از انداره حداقل کننده هزینه هواپیما در مسیرهای بلندتر است که با افزایش طول مسیر افزایش می یابد. این نتایج همچنین نشان می‌دهد که برای مسیرهای کوتاه‌تر اندازه بهینه هواپیما بزرگتر از متوسط اندازه مشاهده شده هواپیما است در حالیکه برای مسیرهای طولانی‌تر این شاخص کوچکتر از اندازه مشساهده شده است. همچنین مشاهده شد زمانیکه هزینه خلبان به صورت درونزا در ارتباط با اندازه هواپیما تعریف می شود به سبب امکان همخطی با اندازه هواپیما خواص مقیاس تابع هزینه تغییر قابل توجهی نمی یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The optimal aircraft size and economies of scale and stage length in Iran Air domestic routes

نویسنده [English]

  • Hamid Kordbacheh 1
چکیده [English]

This study examines the relationship between aircraft cost and size of commercial passenger jets for IranAir in its selected domestic routes over the period 2005-2008. Based on a translog model, we used an econometric cost function developed by Wei and Hansen (2003) for aircraft operating cost to investigate economies of scale and stage length and to measure the optimal size for the domestic services.
The finding of this paper show that economies of aircraft size and stage lengths exist at the sample mean of the sampled data. Evidence bears out the hypothesis that for any specified stage length there is an optimal size, in which aircraft optimal size in the short-haul market is always smaller than the least-cost aircraft size in the long-haul market, and as market distance increases, so does the size of the least-cost aircraft. The results also suggest that in shorter market the least-cost aircraft size is always smaller than the observed average aircraft whereas in long-haul market it is larger than the observed size. The findings also indicate that the scale properties of the cost function are not changed if pilot unit cost is treated as endogenous, since it is correlated with size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: IranAir
  • Optimal Aircraft size
  • Operating Cost
  • Translog Model economies of scale and Stage Length