تعیین تعداد بهینه برجک های کنترل کامیون ها در مبادی ورودی ترمینال کالاهای فله خشک بندر امام خمینی با استفاده از تئوری صف

نویسندگان

1 علوم و فنون دریایی خرمشهر، اقتصاد و مدیریت دریا

2 دریانوردی و علوم دریایی چابهار، مدیریت و علوم انسانی

چکیده

هدف این تحقیق تعیین تعداد برجک های کنترل کامیون ها در بندر امام خمینی جهت کاهش صف کامیون ها در مبادی ورودی این بندر می باشد. در این مقاله جهت تحلیل داده ها از تئوری صف استفاده گردید، زیرا یکی از بهترین روش ها جهت کاهش ترافیک و ازدحام می باشد. داده های لازم برای تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم و همچنین تعیین الگوی ورودی و خدمت دهی به کامیون ها از بندر امام خمینی و بصورت میدانی جمع آوری گردید. با تحلیل داده های جمع آوری شده مشخص گردید که زمان بین ورود متوالی و زمان ارائه سرویس به کامیون ها هر دو از توزیع نرمال بر خوردار می باشند و بنابراین برای تحلیل این سیستم باید از مدل M/M/S استفاده کرد. با حل مدل مشخص شد که این سیستم از حساسیت بسیار بالایی برخوردار می باشد و با تغییر در تعداد سرورها تغییرات شدیدی در پارامترهای اریابی سیستم رخ خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the optimum number of truck processing booths in BIK dry- bulk terminal using queuing theory

چکیده [English]

The aim of this paper is to determine the optimum number of truck processing booths in the BIK dry-bulk terminal entrance gate, to reduce the associated truck congestions. The queuing theory has been used to gain this purpose. Since, the queuing theory is one of the appropriate methods to study traffics and congestions. The necessary data to analyze system performance analysis factors and to determine the pattern of inter arrival and service times are collected by several field studies. Descriptive statics showed, both inter arrival and service times follow exponential distribution. Then, the M/M/s queuing model has been developed for this port. Further, the K-S and χ2 goodness of fit tests has also demonstrated the suitability of model development. Then, the related system performance measurements have been determined. The performance measurements analysis showed a very high sensitiveness for this system and every change in the number of servers caused great impact on the system utilization and performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BIK dry-bulk port
  • Entrance gate
  • truck congestions
  • Queuing Theory
  • BIK dry
  • Bulk Port