تحلیل رابطه سرعت- چگالی در جریان مختلط بزرگراههای برون شهری

نویسندگان

علم وصنعت ایران، عمران

چکیده

طی هفتاد سال گذشته مطالعات مختلفی در سراسر جهان در مورد ارتباط پارامترهای کلان جریان ترافیک صورت پذیرفته است که تاکنون به نتایج واحدی منجر نگردیده است.از طرفی نیز بنا بر توصیه راهنمای ظرفیت راهها ،کالیبراسیون روابط وجایگزین نمودن انها با روابط ومقادیری منطبق بر شرایط هر ناحیه توسط مهندسین ترافیک ضروری میباشد. این تحقیق با هدف بررسی تحلیل رابطه سرعت – چگالی بر اساس داده های واقعی در جریان مختلط انجام پذیرفت.در این راستا ابتدا مقادیر سرعت وچگالی عبوری در هر ساعت به تفکیک خط وکلاس وسیله نقلیه با استفاده از اطلاعات حاصل از سیستم تردد شمار القایی در دو جاده سه خطه برون شهری محاسبه گردید وسپس میزان انطباق سه مدل گرین شیلدز، گرین برگ و آندر وود بر روی داده های جریان مختلط مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج نشان داد که میزان انطباق این سه مدل بر داده های موجود بسیار پایین است. در گام بعد با استفاده از فرم کلی این مدلها ( خطی،لگاریتمی ونمایی ) و وارد نمودن ثابت خط و روز و متغیر چگالی هر وسیله نقلیه به تفکیک کلاس ،میزان انطباق این مدلها در شرایط جدید مورد بررسی قرار گرفت. روش مورد استفاده دراین تحقیق روش رگرسیون گام به گام است که در آن شرایط صحت مدل مانند بررسی هم خطی بودن متغیرها،آزمون دوربین- واتسون وسطح معنا داری ضریب همبستگی مورد بررسی قرار گرفت. در پایان با استفاده از آزمونهای اماری مورد اشاره بهترین مدل انتخاب وانالیز حساسیت مربوط به تاثیر وسایل نقلیه در کلاسهای مختلف بر سرعت وسایل نقلیه سواری انجام پذیرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the relationship between speed and density in heterogeneous traffic flow on suburban highways

چکیده [English]

Over the past seventy years, several studies have been done about the relationship between macroscopic parameters of traffic flow. Based on Highway Capacity Manual (HCM), calibration of relations with parameters according with the conditions of each region is required.This study investigated the relationship between speed and density based on real data analysis for the heterogeneous traffic flow.In this regard, first the values of speed and density through each time periods calculated with a separation of line and vehicle class using data extracted from the loop detector installed in two 3-lane suburban Highways.On the other hand, the adaption of existing mixed-flow data with models Presented by Green Shields, Greenberg and Andrei Wood had been evaluated, and Results in very low adaptation rate.In the next step, using the general form of these models (linear, logarithmic, and exponential equations) we developed them for multi-class flow with considering line and day as constant parameters and density of each vehicle classes as variables.The stepwise regression procedure is used in this study as analysis method. Assumptions of regression model, such as examining the multicolinearity of variables, significant level of correlation factors, and Durbin Watson test was investigated.
At last, using the mentioned statistical tests, the best fitting model has been selected and sensitivity analysis was performed to examining different classes of vehicles affecting on speed variations of passenger car.

کلیدواژه‌ها [English]

  • density.speed.step wise regression.occupancy