تحلیل مکانی و زمانی بلایای جوی موثر بر حمل و نقل جاده ای کشور

نویسندگان

1 گیلان، پژوهشکده هواشناسی

2 پژوهشکده هواشناسی، پژوهشکده هواشناسی

چکیده

همواره چهار عامل انسان، وسیله ی نقلیه، جاده و محیط در امر تصادفات دخالت دارند که در این میان عوامل محیطی و پدیده های آب و هوایی سهم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهند. از میان مخاطرات آب و هوایی موثر بر حمل و نقل جاده ای، می توان به وقوع طوفان های تندری، بارندگی های سنگین و سیل آسا، طوفان های گرد و غبار، مه و ریزش برف و بهمن اشاره نمود که با لغزنده نمودن سطح جاده ها، کاهش دید و تمرکز راننده بر احتمال وقوع تصادفات جاده ای می افزایند.
با ارزیابی و تحلیل فراوانی وقوع عوامل مخاطره آمیز محیطی و اقلیمی در شبکه حمل و نقل جاده ای و نصب تجهیزات ایمنی در مناطق بحرانی می توان تا حد زیادی درصد وقوع این گونه از تصادفات را کاهش داد. در این پژوهش فراوانی وقوع پدیده های آب و هوایی موثر بر حمل و نقل جاده‌ای در سطح بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی کل کشور با استفاده از داده‌های هواشناسی جمع آوری شده از ایستگاه‌های همدیدی کل کشور و داده های حاصل از ماهواره‌های هواشناسی مورد مطالعه قرار گرفت. پدیده‌های آب و هوایی و بلاهای جوی مورد بررسی و نوع شاخص‌های بکار رفته برای معرفی آنها عبارت بودند از: بارش سنگین (بارشهای شدید تر از 30 میلیمتر و صدک 90 ام بارش ها)، یخبندان ( آغاز ، پایان، طول دوره و فراوانی وقوع یخبندان)، طوفان تندری ( سمت و سرعت و فراوانی وقوع باد های شدید)،طوفان های گرد و غبار (پدیده گرد و غبار و ضخامت نوری آئروسل)، مه ( میدان دید کمتر از 1 کیلومتر و درصد فراوانی وقوع ابرهای کوتاه)، سیل ( ضریب سیل خیزی حوضه) و برف و بهمن ( درصد فراوانی وقوع بارش برف). تحلیل مکانی اطلاعات و پهنه بندی عوامل مخاطره آمیز آب و هوایی با استفاده از روش های درون یابی در محیط نرم افزار ARCGIS صورت پذیرفت و در پایان بزرگراه‌ها و راه های اصلی کشور از منظر وقوع بلاهای جوی و درجه خطرپذیری آنها طبقه بندی گردید.
همچنین به منظور سهولت در اطلاع رسانی جامع و به هنگام، لایه‌ها اطلاعاتی بدست آمده با طراحی یک درگاه اینترنتی توسط نرم افزارهای تحت وب از قبیل WISroGIS بصورت یک اطلس زنده و گویا بارگذاری گردید و بستری را برای دسترسی بسیار آسان به محتویات اطلس فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the spatial and temporal climatic disasters affecting the road

چکیده [English]

The human factor, vehicle, road and environment are involved in accidents that the environmental factors and climate phenomena to account for a significant share. The risk of weather affecting road transport, Thunderstorm storms can occur, Heavy rains and flash floods, dust storms, Fog and falling snow and avalanches noted that the slippery road surface, Reduce driver visibility and focus on the occurrence of road accidents increase. The assessment and analysis of the frequency of occurrence and geographical factors threatening the transport network and road Installation of safety equipment in critical areas can greatly reduce the occurrence of such accidents. In this study, the frequency of occurrence of weather phenomena affecting road transport and highways and major roads in the entire country. Using data collected from weather stations across the country and synoptic data from meteorological satellites was studied. Phenomena of weather and climate disasters and the types of indicators were used to identify them: Heavy precipitation (rainfall less than 30 mm high and 90 th percentile precipitation), Ice (start, end, duration and frequency of frost occurrence), thunderstorm wind (direction and speed and the frequency of occurrence of winds), Dust storm (dust phenomenon aerosol optical thickness), fog (visibility less than 1 km and the frequency of occurrence of short-clouds), flooding (flood rate rise basin) and snow and avalanches (frequency of occurrence of snowfall) . Spatial analysis of climate data and hazard zonation using ARCGIS software interpolation methods were used in and Highways and main roads in the country in terms of climatic disasters and the degree of risk they were classified. Also, to facilitate comprehensive and timely information, the information layer, ‌ designing a web-based software by Internet portals such as WISroGIS It was loaded into a live Atlas hospitalized for easy access to contents provided Atlas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the road ahead of the crisis
  • Atlantic web