بهره‌وری در بخش حمل‌ونقل با استفاده از رهیافت کالمن فیلتر

نویسندگان

1 الزهرا، اقتصاد

2 پژوهشکده حمل ونقل، پژوهشکده حمل ونقل

چکیده

امروزه بهبود بهره‌وری به عنوان بهترین و موثرترین روش دستیابی به رشد با توجه به کمبود منابع تولید و افزایش رقابت مطرح است و با توجه به اینکه حمل‌ونقل جزء مهم‌ترین و تاثیرگذارترین زیرساخت کشور محسوب می‌شود، لذا سنجش و ارتقاء بهره‌وری این بخش از اهمیت فراوانی برخوردار است.
هدف از این مقاله محاسبه بهره‌وری در بخش حمل‌ونقل کشور با استفاده از رهیافت کالمن فیلتر می‌باشد و نتایج بدست آمده برای تولید بالقوه و سیکل تولید در بخش حمل‌ونقل با روش‌های هدریک-پرسکات2 (HP) و باکستر-کینگ3(BK) مقایسه و تجزیه و تحلیل گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که هر سه روش افزایش ثبات اقتصادی در سالهای اخیر در بخش حمل‌ونقل را تأیید می‌کند. همچنین در سالهای اخیر بهره‌وری در بخش حمل‌ونقل روندی کند اما مثبت داشته و از ثبات نسبی برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Productivity in the transportation sector using Kalman filter approach

چکیده [English]

Now a day’s productivity improvement has been considered as the best and most effective way to achieve growth due to increased competition as well as the lack of resources. Since transportation is an important component and the most influential infrastructure of the country, therefore measuring and improving productivity of this field is important.
The purpose of this paper is to calculate productivity in the transportation field (sector the in the country) using a Kalman filter approach and the results obtained for the potential production and production cycles in the transportation sector using Hodric & Prescott and Baxter & King approaches has been compared and analyzed. The results show that all three methods confirm increasing economic stability of transportation sector in recent years; however productivity in the transportation sector has been slow but positive process and has been had relative stability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • Transportation sector
  • potential productivity
  • Kalman filter approach