مکانیابی پایانه‌های مسافربری برونشهری با استفاده از مدل بهینه‌سازی چند معیاره در شهر تهران

نویسندگان

1 استادیار

2 آزاد علوم و تحقیقات، عمران

چکیده

چکیده
بررسی فرایندهای مکانیابی بکار گرفته شده در شهرهای کشور بیانگر آنست که در بسیاری از شهرهای کشور موقعیت مکانی پایانه‌های مسافربری برونشهری به صورت غیر علمی و تنها بر اساس نظرات کارشناسی تعیین شده است. در این مقاله، از یک مدل ریاضی- کارشناسی چندمعیاره که توسط نویسنده گان این مقاله تدوین شده به منظور مکانیابی پایانه های مسافربری در شهر تهران استفاده شد. ابتدا با توجه به عدم وجود اطلاعات کافی در این خصوص، با انجام مصاحبه با کارشناسان و متخصصین و تکمیل پرسشنامه‌های تدوین شده، مناسب‌ترین و مهمترین معیارها در مکانیابی پایانه‌ها شناسایی شدند.
جهت اجرای این مدل که برنامه‌ریزی ترکیبی در مقیاس بزرگ می‌باشد، از نرم‌افزار TransCAD و روش “شاخه و کرانه” استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصل از اجرای این مدل، 4 مکان جهت احداث پایانه در شهر تهران پیشنهاد شد و از لحاظ فنی و اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفت. در این مقاله مقایسه نتایج حاصل از مدل پیشنهادی این تحقیق ومدل موجود در طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران، مورد اعتبارسنجی قرار گرفت. با مقایسه نتایج حاصل از این دو مطالعه مشخص گردید که سیستم پیشنهادی مطالعات جامع شهر تهران، 14 نقطه را به منظور احداث پایانه پیشنهاد کرده است، در حالیکه با استفاده از مدل مکانیابی در این پژوهش، احداث پایانه در بیش از 4 مکان را از نظر اقتصادی توجیح پذیر نمی باشد. لذا با توجه به اختلاف قابل توجه وضعیت عملکردی، به وضوح می‌توان روش پیشنهادی این تحقیق را به عنوان یک روش موثر و کارامد در مکانیابی پایانه‌ها در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tehran Suburban passenger terminals Locating using multi-criterion optimization model

نویسنده [English]

  • M.R. Soleymanikermani 1
چکیده [English]

Abstract
Suburban passenger terminals locating processes used in most cities indicates that methods used as non-scientific and based only on expert opinion. In this paper, a mathematical model which has been developed by the authors of this paper was applied to locate suburban terminals in Tehran. First, the most important criterias in locating terminals were identified by interviewing the experts and specialists and also by completing questionnaires. To excequte this model) which is a large scale programme (, the Branch and Bank method was used on TransCAD software.
Based on the results of implementing this model, four places in Tehran were identified in order to build the terminals and analesis of technical and economic evaluation of the results have been carried out shows positive results. In this paper a comparison between the results of the proposed model in this study and the existed model in the master plan of transport and traffic of Tehran was made. The model of master plan suggests 14 locations to construct the terminal, while, proposed our model showes that construction of more than 4 terminals may not be economically justify. Considering the significant differences in functional status, the proposed method in this study clearly varifies as an effective and efficient method to locate terminals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bus terminal
  • subarban trips
  • concentrated terminals
  • and TransCAD