طراحی مسیرهای بلند در شبکه اتوبوسرانی شهر اصفهان

نویسنده

صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها

چکیده

رشد جمعیت سال های اخیر کلان شهر اصفهان و وجود آثار تاریخی و فرهنگی در هسته مرکزی آن که محدودیت هایی در ساخت خیابان ها ایجاد کرده، باعث بروز مشکلات و معضلات حمل و نقلی و ترافیک در سطح این شهر شده است. یکی از راهکارهای مهم برای حل مسأله حمل و نقل و ترافیک شهر اصفهان، بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی در سطح این شهر می باشد. گرچه شبکه اتوبوسرانی اصفهان با بیش از 2000 کیلومتر پوشش خطی در حال ارائه خدمت به شهروندان است اما میزان سهم نسبی این گونه حمل و نقلی در جابجایی مسافرین شهر بسیار کم می باشد. بهبود شبکه اتوبوسرانی اصفهان می تواند باعث جذب مسافرین از دیگر گونه های حمل و نقلی به آن شود. یکی از راه های بهبود شبکه اتوبوسرانی، کاهش تعداد انتقالات مسافرین می باشد. طراحی مسیرهای بلند در شبکه اتوبوسرانی می تواند تعداد انتقالات را کاهش دهد و باعث بهبود عملکرد شبکه اتوبوسرانی از دیدگاه مسافرین و جذب آن ها به شبکه شود. در این مقاله، ابتدا جهت تعیین کریدورها و مسیرهای اصلی کاندید برای طراحی مسیرهای بلند در شبکه اتوبوسرانی شهر اصفهان، نقشه های تمایل به حرکت طولانی برد مردم شهر اصفهان ساخته شده است. سپس با استفاده از نقشه های تمایل به حرکت طولانی برد مردم شهر اصفهان همراه با مد نظر قرار دادن یک سری فروض خاص و همچنین نظرات کارشناسان حمل و نقل شهر، سه مسیر بلند با ادغام مسیرهای موجود پیشنهاد شده است. جهت ارزیابی مسیرهای پیشنهادی، از نرم افزار تخصیص ترافیک برای مقایسه وضع موجود و وضع پیشنهادی استفاده شد. نتایج حاصل از ارزیابی این مسیرها که بهبود در یک سری از معیارها را نشان می دهد، حاکی از مؤثر بودن طراحی مسیرهای بلند در شبکه اتوبوسرانی شهر اصفهان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Long Routes Design in Bus Network of Isfahan City

چکیده [English]

The population growth of Isfahan metropolis in the recent years and the historical and cultural monuments in the central part of the city which cause some limitations for building new streets, have caused transportation and traffic problems in the city. One of the important procedures to solve the transportation and traffic problem of the Isfahan city is improving the public transit system. Although the bus network of Isfahan with more than 2000 kilometers of line coverage serve the citizens, but the relative proportion of this transportation mode in transferring the passengers in the city is very low. The improving of the bus network of Isfahan could attract the passengers from other transportation modes. One way of improving the bus network is decreasing the number of passenger transfers. Long route design in the bus network could decrease the number of transfers and improve the operation of bus network from the passengers' viewpoint and thus, attract them to the network. In the present article, first, the maps of people's willing for long-distance movement in Isfahan city were made in order to determine the candidate corridors and main routes for designing the long routes in the bus network of Isfahan city. Then, three long routes were suggested by merging the existing routes using the maps of people's willing for long-distance movement in Isfahan city, regarding some specific hypotheses and consulting with the city's transportation experts. To evaluate the suggested routes, the traffic assignment software was used to compare existing and suggested situation. The results obtained from evaluating these routes showed an improvement in some criteria which suggested that designing long routes in the bus network of Isfahan city was effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Map of Willing for Long-Distance Movement
  • Public transit
  • Urban Bus Network
  • Long Route Design
  • Travel Demand
  • Map of Willing for Long
  • Distance Movement