ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر افزودنی بنتونیت بر خواص عملکردی مخلوط آسفالتی

نویسندگان

علم و صنعت ایران، عمران

چکیده

هدف از این مقاله بررسی تأثیر افزودنی بنتونیت بر خواص مکانیکی و عملکردی مخلوط آسفالتی گرم می باشد. افزودنی بنتونیت با درصدهای ۱۰%، ۱۵%، ۲۰%، ۲۵% و ۳۰% نسبت به وزن قیر برای اصلاح قیر مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق خصوصیات مکانیکی و عملکردی مخلوط آسفالتی اصلاح شده از طریق آزمایشهایی از قبیل، مقاومت مارشال، مدول دینامیکی، حساسیت رطوبتی و تغییر شکل دائمی مورد ارزیابی قرار گرفت. در تحقیق حاضر خصوصیات عملکردی مخلوط آسفالتی از طریق آزمایشهای تغییر شکل دائمی و مقاومت شیارشدگی مورد بررسی قرار گرفت. روش آزمایش مورد استفاده جهت این ارزیابی، تست خزش دینامیکی و شیار جای چرخ می باشد. نتایج نشان داد استفاده از بنتونیت سبب بهبود مقاومت مارشال، مدول دینامیکی، مقاومت در برابر حساسیت رطوبتی و مقاومت در برابر تغییر شکل های دائمی مخلوط های آسفالتی شده است. همچنین نمونه های آسفالتی مقاومت خوبی در برابر تغییر شکل های دائمی در آزمایش شیار چرخ از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory evaluation of the effect of Bentonite on Performance characteristics of Hot Mix Asphalt

چکیده [English]

This paper aims to evaluate the effects of Bentonite on various properties of hot mix asphalt(HMA). The Bitumen was modified with 10%, 15%, 20%, 25% and 30% Bentonite by weight of Bitumen as modifier. In this study the mechanical properties and performance characteristics of modified asphalt concrete were evaluated through various laboratory tests, such as Marshall stability, resilient modulus, moisture susceptibility, permanent deformation. The performance characteristics evaluated in this study included permanent deformation test and rutting resistance. The test methods used in this evaluation were the dynamic creep test and wheel tracking tests. The results demonstrated that the use of bentoite and lime can enhance Marshall stability, resilient modulus, tensile strength, resistance to moisture damage and resistance to permanent deformation of mixtures. The mixtures also showed good resistance to permanent deformation evaluated by means of wheel tracking tests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modified Asphalt binder
  • Bentonite
  • Performance characteristics
  • Moisture susceptibility
  • Mechanical properties
  • Asphalt Mixture