مدلسازی شیروانی‌های سنگی در برابر شکست واژگونی خمشی در شرایط استاتیکی و دینامیکی (تحلیلی، آزمایشگاهی و عددی)

نویسندگان

1 کاشان، فنی-مهندسی

2 تهران، فنی

چکیده

شکست واژگونی خمشی، یکی از انواع شکست‌های محتمل در شیروانی‌های سنگی می‌باشد. این نوع شکست در اثر تنش کششی ناشی از خمش ستون‌سنگ‌ها رخ می‌دهد. در این تحقیق، ابتدا شکست واژگونی خمشی به صورت آزمایشگاهی (در شرایط استاتیکی و دینامیکی) مدلسازی شد. سپس تمامی مدل‌های آزمایشگاهی با استفاده از نرم‌افزار UDEC-DM به صورت عددی مورد تحلیل قرارگرفت. در پایان نتایج مدل‌های آزمایشگاهی، عددی و روش تحلیلی موجود با یکدیگر مقایسه گردید. مقایسه این نتایج نشان می‌دهند نرم افزار عددی فوق ابزاری قدرتمند برای تحلیل شکست واژگونی خمشی و پیشبینی این نوع شکست در شرایط استاتیکی و دینامیکی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of rock slopes against flexural toppling failure in static and dynamic conditions (Physical, numerical and analytical methods)

چکیده [English]

Flexural toppling is a mode of failure that may occur in a wide range of layered rock strata in excavated and natural rock slopes. The failure occurs due to bending stresses. In the research, first, the failure modeled in laboratory in static and dynamic condition with tilting machine and shaking table, respectively. Next, the physical modeling analyzed with numerical method in UDEC-DM software. Finally, the results of physical and numerical modeling compared with existing analytical approach outcomes. The comparisons showed that UDEC-DM is suitable for analysis of the failure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rock slope
  • flexural toppling failure
  • Physical Modeling
  • Numerical modeling