تاثیر فضاهای خالی بالاستی روی پاسخ های دینامیکی تراورس های بتنی

نویسندگان

1 علم و صنعت ایران، مهندسی عمران

2 آزاد اسلامی واحد جنوب تهران، فنی مهندسی

چکیده

تراورس‌های‌ بتنی ‌در ‌مسیر ‌ریلی ‌روی ‌بالاست ‌و ‌بستر ‌اجرا ‌می‌شوند -تا‌بارهای‌ عبوری ‌چرخ را ‌از ریل‌ها به زمین انتقال بدهند. در بسیاری از موارد بار ضربه ای چرخ قطار به علت نامتقارنی سطح تماس باعث ایجاد فضاهای خالی درسطح تماس مشترک بین تراورس و بالاست درنتیجه کاهش سختی تکیه گاه بالاستی می شوند. فضاهای خالی بالاستی می توانند برروی پاسخ های ارتعاشی تراورس درمحل تاثیر بگذارند. این مقاله تاثیر فضاهای خالی بالاستی برروی پاسخ های ارتعاشی به دوصورت عددی و مدل سازی اجزا المان ارئه میدهد تا بررسی اثر الگوهای ضربه ای مختلف بین تراورس و بالاست بتواند راهنمایی‌هایی به طراحان خطوط بالاستی در زمینه ترک خوردن تراورس درارتعاش نزدیک‌ به فرکانس تشدید و عمر ومد شکست تراورس ارئه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Ballast Voids on Dynamic Responses of Concrete sleepers

چکیده [English]

Concrete sleepers in railway track are installed on ballast and subgrade to transfer train wheel loads to subgrade. In most of the cases،train wheel impact loads due to asymmetrical cause voids and pockets in contact interface of sleeper and ballast. When the ballast was damaged، the stiffness in ballast supporting of the sleeper will reduce. Voids of ballast can effects in-suit sleeper vibration response. This paper presents influence of ballast voids on vibration responses in two shapes of numerical and finite element model. Investigation of influence impact patterns between ballast and sleeper can present guidance's for ballast tracks designers and engineers in the field age and mode of cracking of concrete sleeper in the vibration which is near to resonance frequency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sleeper
  • Sleeper-ballast interaction
  • ballast interaction
  • In-suit railway concrete sleeper
  • Voids of ballast
  • Free frequency
  • In
  • suit railway concrete sleeper
  • Finite Element