برآورد قیمت سایه ای آلاینده های زیست محیطی CO2، NOx و SO2 در بخش حمل و نقل

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا، علوم اجتماعی

2 علامه طباطبایی، اقتصاد

چکیده

با توجه به لزوم به‌کارگیری معیارهای علمی و صریح در خصوص ارزیابی هزینه‌های تحمیل شده به محیط زیست، پژوهش حاضر با بهره‌گیری از اطلاعات مربوط به سنجش پارامترهای آلایندگی در بخش حمل‌ونقل و همچنین جمع‌آوری اطلاعات مربوط به نهاده‌ها و ستانده‌های تولیدی، اقدام به برازش الگوی مرزی تصادفی مسافت نموده است. با توجه به نظریه پیگو که هر آلوده‌گر باید هزینه‌های آلایندگی خود را پرداخت کند، در این مقاله با توجه به وجود کمبودها در زمینه روش های مناسب تحلیلی برای سیاست گذاری در زمینه محیط زیست، اقدام به برآورد قیمت‌های سایه‌ای آلاینده‌های زیست محیطی که در اثر سوخت‌های فسیلی مصرف شده در بخش حمل و نقل منتشر می شوند، شده است. بر این اساس میانگین قیمت-های سایه‌ای (هزینه‌های کاهش آلودگی) در بخش حمل‌ونقل در طول سال‌های 1357 تا 1389 برای آلاینده اکسید نیتروژن (NOx) برابر با 121469.7- ریال برای هرتن کیلومتر ، آلاینده دی اکسیدگوگرد (SO2) برابر با 131936.9- ریال برای هرتن کیلومتر و آلاینده دی‌اکسید کربن (CO2) برابر با 488.4381- ریال برای هرتن کیلومتر می‌باشد. یافته‌های این مطالعه به عنوان مبنای اولیه برنامه‌ریزی به سیاست‌گذاران این عرصه پیشنهاد می-شود تا شناخت صحیح تری از آثار اقتصادی-زیست‌محیطی بخش حمل‌ونقل و هزینه‌های زیست محیطی تحمیل شده داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of shadow prices for environmental pollutions CO2، NOx & SO2 in transportation sector

چکیده [English]

Regarding necessity the scientific and clear criteria utilization for evaluating environmental costs, this research estimated a stochastic output distance function by measuring the environmental pollution parameters via analyzing in the transportation sector, as well as collecting the survey inputs and outputs production data. According to the Pigou’s theory which says each polluter should pay the costs of its pollution, given the lack of appropriate analytical methods for environmental policymaking, in this paper we made an estimate of shadow prices for environmental pollutions resulting from fossil fuel consumption in transportation sector. Accordingly, the average shadow prices in the transportation sector during the period of time from 1357 to 1389 for pollutants including nitrogen oxides (NOx) is equal to -121469.7 rials per ton-kilometer, sulfur dioxide (SO2) is equal to -131936.9 rials per ton-kilometer and for carbon dioxide (CO2) is equal to -488.4381 rials per ton-kilometer. These results suggested as a basic measure for planning to environmental policymakers to have a better knowledge of related economical-environmental effects of transportation sector and environmental costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Pollution (Waste)
  • Undesirable (Bad) Output
  • Shadow price
  • Distance function
  • Transportation sector