تدوین استراتژی بکارگیری قطارهای سریع السیر ریلی در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

پیام نور مازندران، مرکز ساری

چکیده

استفاده از قطارهای سریع السیر در کشور با عنایت به رشد اقتصاد جهانی و بکارگیری فن‌آوریهای جدید از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و وجود برنامه ریزی استراتژیک را ضروری می نماید. بطوریکه تجزیه و تحلیل و تعامل صحیح با محیط درونی و بیرونی یکی از رمزهای موفقیت در تدوین استراتژی های مطلوب می باشد.
در این مقاله برای تدوین استراتژی در جهت بکارگیری قطارهای سریع السیر ریلی در کشور، ابتدا کلیه مستندات، مصاحبه با خبرگان حوزه حمل و نقل ریلی و گزارشهای موجود مورد بررسی و مطالعه گرفته و فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات احصاء، سپس تمامی عوامل با استفاده از تکنیک دلفی (اجماع نظر ) غربال و نهایی گردیدند.
در مرحله سوم با استفاده از مدل SWOT ، استراتژیهای مناسب جهت بکارگیری قطارهای سریع السیر ریلی در کشور تدوین و با استفاده از روش ماتریس استراتژی های کمی( QSPM) ، استراتژیهای تدوین شده، اولویت بندی گردیدند ودر نهایت جهت کاربردی نمودن استراتژی های بدست آمده، برنامه عملیاتی پیشنهاد گردید.
یافته های تحقیق نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران جهت بکارگیری قطارهای سریع السیر بایستی با استفاده از استراتژی های محافظه کارانه WO ، از فرصتهای پیش رو استفاده نموده و بر ضعف های داخلی غلبه نماید. در این راستا استراتژیهای مطلوب، تدوین و پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulating a Strategy for using high-speed Rails in the Islamic Republic of Iran

چکیده [English]

Abstract
With regard to global economic growth and application of new technologies to expand public transportation, using of high-speed Rails in the country is an important issue and make the strategic planning a necessity. Meanwhile, analyzing and appropriate interaction with the internal and external environment is one of the factors for getting success in formulating an optimum strategy.
In this paper, in order to formulate a strategy for using high-speed Rails in the country, first of all we will study and analyze the documents, the existing reports, and interviews with experts in the field of rail transportation and will obtain a list of strengths, weaknesses, opportunities and threats. At the end, by using the Delphi technique (consensus) all agents were screened and finalized.
In the third phase, by using the SWOT model, we will formulate the appropriate strategies for deployment of high-speed Rails. Then, by using a matrix of quantitative strategies (QSPM), we will prioritize the formulated strategies. At the end, an action plan was proposed.
Research findings show that the Islamic Republic of Iran, by employing conservative WO strategies, in order to use high-speed Rails must use the opportunities ahead and overcome the internal weaknesses. Optimal strategies in this regard were developed and proposed

کلیدواژه‌ها [English]

  • high-speed Rails
  • strategy
  • Strategic planning
  • high
  • speed Rails
  • SWOT matrix