زمانبندی دوره ای قطارها در خطوط ریلی دوجهته با در نظرگیری اقامه نماز

نویسنده

صنعتی شریف، دانشکده صنایع

چکیده

مسئله زمانبندی حرکت قطارها یکی از مهمترین مسائل حیطه برنامه‌ریزی راه آهن می باشد. منظور از زمانبندی حرکت قطارها، تعیین زمان ورود و خروج قطارها به/از هر یک ایستگاه های در طول مسیر است به صورتی که یک سری محدودیت های عملیاتی راضی شده و یک سری اهداف برآورده شوند. هدف در این تحقیق ایجاد زمانبندی هایی است که دارای حداقل مجموع زمان توقفات باشند. زمانبندی های ارائه شده در این پایان نامه دارای خاصیت دوره ای هستند. به این معنی که هر رخداد پس از گذشت یک دوره زمانی مجدداً تکرار می شود. منظور از رخداد، ورود و خروج قطارها به/از ایستگاه ها می باشد. همچنین در این زمانبندی ها محدودیت اقامه نماز نیز در نظر گرفته شده است. به این صورت که پس از فرا رسیدن زمان اذان، قطار بایستی در اولین ایستگاه دارای نمازخانه توقف کند. بدین منظور ابتدا یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح برای مساله ارائه شده است. سپس تعدادی نامساوی معتبر به منظور کاهش زمان حل مساله پیشنهاد شده و در نهایت تاثیر این نامساوی ها بر زمان حل مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Periodic Train Timetabling In Double-Way Railways By Considering The Praying Constraint

چکیده [English]

Train timetabling is one of the most important problems in the railway scheduling field. It concerns with determining the trians’ arrival and departure times to/from each station so that some constraints are satisfied and some objectives are met. The objective in this thesis is to minimize the summation of dwell times of all trains. The timetables which are offered in this thesis are periodic. It means that each event repeats after a period time. The events are arrivals and departures of trains to/ from stations. In this timetable, the praying constraint is considered as well so that after Azan time, the train has to dwell in the first station which has enough room for praying. So an integer programming model has been presented. Then some valid inequalities have been proposed and at the end the effect of these inequalities on the solving time has been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Train time
  • Train time-tabling
  • double-way railways
  • Tabling
  • Double
  • way railways
  • periodic event scheduling problem
  • praying constraint
  • Integer programing