تحلیل افزایشی نسبت سود به هزینه در مکانیابی بنادر خشک در ایران

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران

چکیده

با رونق بازار حمل‌و‌نقل دریایی و استفاده روزافزون از کانتینر، حجم وسیعی از کانتینرها به سمت بنادر ساحلی سوق پیدا کرده است. با توجه به مدت زمان زیاد حضور کانتینرها در بنادر کشورو همچنین وجود ساختار سنتی حمل‌و‌نقل کانتینری داخل کشور که نه تنها موجب مصرف بالای سوخت می شود بلکه سبب افزایش آلودگی‌های زیست محیطی و تراکم ترافیک جاده‌ای و تصادفات می گردد، لذا یکی از راهکارهای موجود در این زمینه که دارای تجربیات موفقی در سایر کشورهاست، ایجاد بنادر خشک یا بنادر لجستیکی داخلی می باشد.
ایده حضور بنادر خشک در فاصله‌ای مشخص از بنادر ساحلی باعث کاهش بسیاری از مشکلات ایجاد شده برای بنادر ساحلی گردیده است. اما بنادر خشک مانند تمامی مراکز خدمت‌رسانی نیازمند تعیین مکان بهینه می‌باشند و توسعه صحیح آنها دستاوردهای ارزشمندی را به دنبال خواهد داشت.هدف اصلی و کلی در این مطالعه، مکانیابی محل احداث بنادر خشک در کشور می‌باشد. مکانیابی این بنادر تحت الشعاع معیارهای کمی و کیفی مختلف و گاه متضاد می‌باشد.
با توجه به اینکه فرآیند سلسله مراتبی از جامع‌ترین سیستم‌های طراحی شده برای تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه است و این تکنیک قابلیت در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی را در مسئله دارد، لذا در این تحقیق برای تعیین اوزان معیارها و گزینه‌ها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده و بعد از رتبه بندی گزینه ها، نتایج مقایسه گردید.در این مطالعه با استفاده از منابع کتابخانه‌ای وتحقیقات میدانی به تدوین معیارهای مؤثر در مکانیابی بنادر خشک پرداخته می شود. سپس این معیارها به معیارهای سود و هزینه تقسیم شده و درخت تصمیم هر کدام به صورت جداگانه ترسیم و با استفاده از پرسشنامه و مقایسه زوجی وزن معیارهای موثر تعیین می گردد. در نهایت با استفاده از روش تحلیل افزایشی نسبت سود به هزینه آلترناتیوهای موجود جهت احداث بندر خشک رتبه‌بندی می گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The incremental benefit/cost analysis in locating of dry ports in Iran

چکیده [English]

Increasing the maritime transportation market and using the container have led the large volume of containers to the seaports. Considering the long time presence of containers in the country's seaports and the traditional structure of container transportation, not only can cause high fuel consumption but also increase the diverse environmental pollution, traffic congestion and road accidents. Therefore constructing the dry ports or internal logistics ports is one way that has successful experiences in other countries. The idea of dry ports' presence in the special distance from the seaports has reduced many of the problems have been created for the seaports. However, the optimum location of dry ports has to be determined, like all service centers, and correct extension of them has valuable achievements. The main objective of this study is locating the site for construction of dry ports in the country. On the other hand locating of them is eclipsed of different and sometimes contradictory quantitative and qualitative criteria.
Due to the Analysis Hierarchical Process is one of the most comprehensive systems for multiple criteria decision making techniques and this method has enough ability to consider various quantitative and qualitative criteria, so in this study it was used to determine the weights of criteria and alternatives and after the ranking of options, the results were compared.
In this study, field research and library resources has utilized for determining of effective measures in the dry ports' locating. Then these factors were divided to benefits and cost factors and weight of them was determined with using of a questionnaire and binary comparison. Finally, the incremental benefit/cost analysis was used for the ranking of alternatives in order to construct the dry ports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dry port
  • Container transportation
  • Locating
  • Analysis hierarchical process
  • benefit/cost ratio